ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά και φέτος οι “γουρούνες” στις τουριστικές περιοχές

Κανονικά και φέτος οι “γουρούνες” στις τουριστικές περιοχές
Και φέτος θα κυκλοφορούν γουρούνες κάτω των 125k. στους δρόμους των τουριστικών περιοχών

Και φέτος θα κυκλοφορούν γουρούνες κάτω των 125 κε στους δρόμους των τουριστικών περιοχών καθώς, μετά τις σχετικές διαμαρτυρίες, ειδικά κατοίκων της Κρήτης, ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης με τροπολογία που κατέθεσε στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» πήρε προσωρινά πίσω δική του διάταξη που είχε ψηφισθεί τον περασμένο Μάρτιο.
Να θυμήσουμε ότι η σχετική απόφαση για την απαγόρευση των συγκεκριμένων τετράτροχων, είχε δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και κινητοποιήσεις και στα νησιά των Κυκλάδων.
Η τροπολογία
Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται ο εξορθολογισμός του πλαισίου κυκλοφορίας στο ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο των τετράτροχων μοτοσικλετών, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, οι οποίες πάντως μπορούν να κυκλοφορούν ακώλυτα στο μη ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο (χωματόδρομους κλπ.) για το οποίο άλλωστε έχουν κατασκευαστεί. Από την άλλη πλευρά οι παρακάτω ρυθμίσεις προτείνονται σε συνέχεια και των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), ώστε να προστατευθεί επαρκώς το δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση της πόλης, που επέρχεται λόγω της χωρίς όριο κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων στο ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο.. Προς τούτο τίθενται για πρώτη φορά ως θεμελιώδη , κριτήρια για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων στο ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του οδικού δικτύου της πόλης και ρυθμίζεται το πλαίσιο καθορισμού τους.
Απόφαση των Δήμων
Ειδικότερα, με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά και προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθμός των παραπάνω οχημάτων, που μπορούν να κυκλοφορούν. Οι αποφάσεις αυτές επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τους οικείους Δήμους και πάντως δεν μπορούν να είναι μικρότερα των πέντε (5) ετών.
Κατόπιν ο Δήμαρχος μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τάσσει προθεσμία τριών (3) μηνών για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση κυκλοφορίας αφορά το δικαίωμα κυκλοφορίας στο ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο και σε καμία περίπτωση το δικαίωμα κυριότητας ή κατοχής του οχήματος. Αν ο αριθμός των οχημάτων για την κυκλοφορία των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις δεν υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα γίνονται δεκτές όλες. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα διενεργείται πλειοδοτική ή και με βάση τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση, διαδικασία επιλογής, από τον οικείο Δήμο, για την επιλογή των δικαιούχων. Το δικαίωμα κυκλοφορίας ισχύει για πέντε (5) έτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται τα κριτήρια καθορισμού της κυκλοφοριακής ικανότητας και βατότητας του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου και το ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων και τα αναγκαία δικαιολογητικά της.

Περαιτέρω θεσπίζεται διαδικασία δευτεροβάθμιας εξέτασης κάθε ζητήματος, που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής. Ειδικότερα κατά των πράξεων με τις οποίες διενεργείται η διαδικασία επιλογής επιτρέπεται εντός δέκα (1Ο) ημερών η άσκηση ένστασης ενώπιον επταμελούς επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από: 1) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αναπληρωτή του, 2) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του, 3) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του, 4) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου, Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του, 5) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού με τον αναπληρωτή του, 6) έναν εκπρόσωπο της Τροχαίας με τον αναπληρωτή του, 7) έναν εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Επιπλέον παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό των λεπτομερειών της διαδικασίας επιλογής και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή του παρόντος καθώς και για τον καθορισμό και άλλων αντί του υψηλότερου τιμήματος κριτηρίων για την επιλογή των δικαιούχων αλλά και τη διασφάλιση της μη δημιουργίας μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων.
Υπηρεσίες που επιφορτίζονται με τον έλεγχο της κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων είναι, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους οι διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, η Τροχαία, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.
Επίσης προβλέπονται οι αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις. Διευκρινίζεται
πάντως ότι και μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου δεν παύει η δυνατότητα χρήσης των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων αλλά απλώς θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πλέον διαδικασία μετά τον καθορισμό της κυκλοφοριακής ικανότητας και της βατότητας του οδικού δικτύου της πόλης.
Συγκεκριμένα ορίζεται η έναρξη ισχύος της απαγόρευσης κυκλοφορίας τους σε ασφαλτοστρωμένες οδούς στις 31 Οκτωβρίου 2018. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω αν με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεκμηριώνεται ότι από την κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων επιβαρύνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του οδικού δικτύου, η ισχύς της διάταξης αρχίζει για τον συγκεκριμένο δήμο δέκα (1Ο) ημέρες από την δημοσίευση της παραπάνω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Και στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται πάντως η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων, εφόσον έχουν αποκτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4530/2018, προσωρινά μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την απόκτηση
κάθε οχήματος
Τέλος με την παρ. 3 της προτεινόμενης τροπολογίας προβλέπεται ότι στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων του άρθρου 49 του ν. 4530/2018 τηρούνται πλέον τα στοιχεία όλων των οχημάτων κυριότητας ή κατοχής (με μίσθωση, χρησιδάνειο ή άλλου είδους σχέση), όλων των επιχειρήσεων ενοικίασης κάθε είδους οχημάτων. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών να αποστείλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πλήρη κατάλογο των στοιχείων όλων των οχημάτων και υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση μεταβολής να ενημερώνουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό οργανώνεται αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας της δραστηριότητας των παραπάνω επιχειρήσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.