ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου οι αγώνες κυπέλλου Κυκλάδων

Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου οι αγώνες κυπέλλου Κυκλάδων
Σύμφωνα με την προκήρυξη του Κυπέλου οι πρώτες αγώνες θα διεξαχθούν δύο βδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος.

Οι ομάδες της Α’ κατηγορίας θα ξεκινήσουν ως είθισται τα τελευταία χρόνια με τους αγώνες κυπέλλου. Σύμφωνα με την προκήρυξη του Κυπέλου οι πρώτες αγώνες θα διεξαχθούν δύο βδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος. Τα πρώτα παιχνίδια αν δεν αλλάξει κάτι θα δοθούν στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Ενώ, οι ομάδες που θέλουν να λάβουν μέρος στο θεσμό θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 27 Αυγούστου. Βέβαια η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τα Σωματεία που προέρχονται από τα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σύρο και Τήνο. Η συμμετοχή των λοιπών Σωματείων είναι προαιρετική . Η υποχρέωση συμμετοχής δεν περιλαμβάνει τα Σωματεία που δραστηριοποιούνται μόνο στα Πρωταθλήματα υποδομής.

Δήλωση συμμετοχής – Έναρξη
Οι Ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΠΣ Κυκλάδων, έως την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 15.00, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα χορηγηθεί από την Ένωση. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των πενήντα (50) ευρώ (τραπεζική επιταγή ή ταχυδρομική επιταγή ή κατάθεση στο ταμείο της ΕΠΣΚ – Τράπεζα Πειραιώς 5710-021703-881 IBAN GR3601727100005710021703881).
Εκπρόθεσμη ή μη δήλωση συμμετοχής επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ΚΑΠ.
Μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΣ Κυκλάδων το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου, περί της αποδοχής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A., της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Κυκλάδων.
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή.
Η Δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα ζητηθούν από την ΕΠΣ Κυκλάδων, όπως βεβαίωση μη οφειλής στην ΕΠΣΚ και ΕΠΟ, Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Σωματείου με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής κλπ.
Ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την ΕΠΟ και την ΕΠΣ Κυκλάδων, μέχρι την ημέρα της κλήρωσης, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.
Τα Σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής θα αναφέρουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό του FAX τους . Για κάθε αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣ Κυκλάδων. Επίσης πρέπει να αναφέρουν τον εκπρόσωπό τους, ο οποίος εκτός του Προέδρου και του Γραμματέα θα μπορεί να επικοινωνεί με την ΕΠΣΚ.
Δήλωση συμμετοχής που δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν δηλώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία δεν θα γίνεται δεκτή.
Η αλληλογραφία της ΕΠΣΚ με τις Ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Ως ημερομηνία έναρξης του Κυπέλλου ορίζεται το Σαββατοκύριακο 29, 30/9/2018.

Πρόγραμμα
Τα ζευγάρια των αντιπάλων Ομάδων θα βγουν μετά από δημόσια κλήρωση .
Για κάθε αγωνιστική θα διενεργείται ξεχωριστή κλήρωση, με τις Ομάδες που θα έχουν προκριθεί.
Οι Γηπεδούχες Ομάδες θα προκύπτουν από την κλήρωση και θα είναι οι πρώτες από τα ζευγάρια, που θα βγουν από την κληρωτίδα.
Η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα ορίζονται ξεχωριστά, ανά αγωνιστική, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο Νομό μας. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα διεξάγεται αγώνας Κυπέλλου αν οι διαγωνιζόμενες Ομάδες δεν έχουν ειδοποιηθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα.
Η ΕΠΣΚ μπορεί, για συγκοινωνιακούς και οικονομικούς λόγους, να χωρίζει τις Ομάδες, μέχρι την ημιτελική φάση, σε υποομίλους, για να αποφεύγονται οι μακρινές, πολυήμερες και πολυδάπανες μετακινήσεις.

Επίλυση Αθλητικών διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:
α. Τις Ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου αυτού και
β. Σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές, με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι Ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, για την επίλυση των τυχόν διαφορών στα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των Ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των Τακτικών αστικών Δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο, τότε με υποχρεωτική εισήγηση του ΔΣ της ΕΠΣΚ και απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, η υπαίτια Ομάδα θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη.

Γιατρός αγώνα
Η παρουσία Γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες. Χωρίς την παρουσία Γιατρού κανείς αγώνας δεν αρχίζει και φυσικά η παρουσία του είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε γιατρός, είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Ο Γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο, στον Διαιτητή και Παρατηρητή του αγώνα.
Η ευθύνη της κλήσης και παρουσίας του Γιατρού αγώνα, ανήκει αποκλειστικά στο Γηπεδούχο Σωματείο, που έχει και τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη παρουσίας του και εξ αυτού την μη διεξαγωγή του αγώνα.

Προπονητές
Τα Σωματεία οφείλουν να προσλαμβάνουν Προπονητές κατόχους διπλώματος ανάλογου των αναφερομένων στον εν ισχύ Κανονισμό Προπονητών ποδοσφαίρου.
Από την υποχρέωση πρόσληψης Προπονητή εξαιρούνται τα Σωματεία τα οποία θα το αιτηθούν, πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019.
Προπονητής και ο τυχών βοηθός Προπονητή οι οποίοι δεν κατέχουν το δελτίο πιστοποίησης, απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή), να παραμείνουν και να δίνουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τους Διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον ΚΑΠ Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
Η ΕΠΣ Κυκλάδων θα εκδίδει δελτία πιστοποίησης Προπονητών υπέρ του Σωματείου, για την ανδρική Ομάδα και τα τμήματα υποδομής, που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματά μας.

Ποδοσφαιριστές
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνα χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο ΦΑ και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Δηλαδή πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται στο ΦΑ και να συμμετέχουν σε κάθε Ομάδα τουλάχιστον επτά (7) ποδοσφαιριστές, με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας.

Κυπελλούχος – Έπαθλα Κυπέλλου
Η Κυπελλούχος ομάδα της ΕΠΣΚ 2018-2019 θα συμμετέχει στο Κύπελλο Ελλάδας, διοργάνωσης της ΕΠΟ ή οτιδήποτε άλλο αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο.
Στην Κυπελλούχο Ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια χρυσής απόχρωσης, για τους Ποδοσφαιριστές και τον Προπονητή της. Επίσης Κύπελλο και μετάλλια αργυρής απόχρωσης θα απονεμηθούν στην φιναλίστ του Τελικού.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον Τελικό αγώνα, καθώς και οι αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, σύμφωνα με το τελετουργικό της ΕΠΣΚ.
Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή τους την υποχρέωση, τιμωρούνται με ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος και χρηματική ποινή διακοσίων ευρώ (200) €. Εφ’ όσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του Σωματείου και της Διοίκησης, αυτό τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα πρωταθλήματος, στο οποίο δικαιούται να μετέχει, της επόμενης περιόδου και του επιβάλλεται χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.