ΤΟΠΙΚΑ

Προσλήψεις από τον Δήμο Μυκόνου

Προσλήψεις από τον Δήμο Μυκόνου
Συνολικά είκοσι εννέα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυκόνου που εδρεύει στη Νήσο Μύκονο
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυκόνου που εδρεύει στη Νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα :
Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει :
– Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
– Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
– Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
 Επισημαίνεται ότι στους προσκληθέντες της παρούσας ανακοίνωσης δεν χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55. τ.Α’) σε συνδυασμό με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος και απόδοση ΑΜΚΑ.
4. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν).
5. Ευκρινής φωτοτυπία Λογαριασμού τραπέζης (αριθμός λογαριασμού και ΙΒΑΝ) με
πρώτο το όνομα του/της υπαλλήλου, σε περίπτωση συνδικαιούχων.
6. Σε περίπτωση φοίτησης τέκνων μέχρι 24 ετών που φοιτούν σε σχολές π.χ. Δημόσια
ή Ιδιωτικά Πανεπιστήμια , ΙΕΚ κλπ., να προσκομιστούν πρόσφατες βεβαιώσεις της σχολής φοίτησης.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι:
α) πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν.
β) δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και
6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ
 η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους
24 μήνες ( άρθρο 6).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυκόνου, στην Διεύθυνση:
Παραλία Μυκόνου , Κεντρικό Κτήριο του Δημαρχείου Μυκόνου. Η αίτηση , με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail: vkanterakis@mykonos.gr, με θέμα : «ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ».
(Πληροφορίες : Γραφείο Προσωπικού Δήμου Μυκόνου, στα τηλέφωνα 2289360124 και 2289360125) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή . από ΤΡΙΤΗ 23.06.2020 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2020 και ώρα 14.30.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.