ΤΟΠΙΚΑ

Πώς θα γίνει η κατανομή των εδρών στις περιφερειακές εκλογές στο Νότιο Αιγαίο

Πώς θα γίνει η κατανομή των εδρών στις περιφερειακές εκλογές στο Νότιο Αιγαίο

Λιγότερο από ένας μήνας απέμεινε για την επίδοση στον πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών για τη συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η εφαρμογή της απλής αναλογικής έχει φέρει τα πάνω-κάτω στον σχεδιασμό αλλά και στην κατάρτιση και των περιφερειακών συνδυασμών.

Η αναλογική κατανομή των εδρών πλέον γίνεται ως εξής:

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της Περιφέρειας όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, ανεξαρτήτως εάν έλαβαν ή όχι έδρα κατά τη διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, σε όλους τους συνδυασμούς, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.

Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο περιφερειάρχης εκλέγεται από τον μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.

Με βάση τα παραπάνω, η «δημοκρατική» σήμερα παρουσιάζει την εικόνα του περιφερειακού συμβουλίου, αν οι εκλογές του 2014 είχαν γίνει με το σύστημα της απλής αναλογικής και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Με την εφαρμογή του σημερινού νόμου, η παράταξη του κ. Γ. Χατζημάρκου θα κατελάμβανε 18 έδρες, η παράταξη του κ. Γ. Μαχαιρίδη θα κατελάμβανε 17 έδρες, η παράταξη του κ. Μπενέτου Σπύρου 9 έδρες, η παράταξη της κ. Λ. Καφαντάρη 4 έδρες και τρεις έδρες η παράταξη του κ. Σ. Σπυρίδη.

Σήμερα η κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως εξής: Γ. Χατζημάρκος 31, Γ. Μαχαιρίδης 11, Μπ. Σπύρου 5, Λ. Καφαντάρη 2 και Σ. Σπυρίδης 2.

Ειδικότερα:

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων: 174.096
Σύνολο Εδρών: 51
Εκλογικό μέτρο: 3.414

Επίσης με τον νέο εκλογικό νόμο, αντιπεριφερειάρχες θα προκύπτουν από τα αντίστοιχα συμβούλια. Η μεγάλη αλλαγή αφορά στον ορισμό των χωρικών αντιπεριφερειαρχών από τα εκλεγμένα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου. Προγραμματικές συνεργασίες που τυχόν αναπτύσσονται θα μπορούν να αποτυπωθούν και στην ανάληψη θέσεων ευθύνης από την πλευρά όλων των συνεργαζόμενων, χωρίς τους μέχρι τώρα περιορισμούς, εντός παραταξιακών συνεννοήσεων.

Σε κάθε εκλογική Περιφέρεια ο αριθμός των υποψηφίων ενός συνδυασμού ισούται με τον συνολικό αριθμό των μελών του οργάνου με δυνατότητα προσαύξησης έως 30%, αντί για 100% που ισχύει τώρα. Αντιμετωπίζονται έτσι ζητήματα δυσκολίας συγκέντρωσης του απαραίτητου αριθμού υποψηφίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Το χρονικό όριο υποβολής της υποψηφιότητας εντοπίζεται με βάση το νόμο στις 20 μέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, επομένως, με βάση την κείμενη νομοθεσία και ελλείψει νεότερης ρύθμισης, δεδομένου πάντα του γεγονότος ότι με βάση το νόμο , η ημέρα διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών συμπίπτει με την ημέρα διεξαγωγής των ευρωεκλογών (26 Μαΐου), η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει την 5η Μαΐου.

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019:

4 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας( άρθρο 116, παρ.6 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4555/2018).

5 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης του συνδυασμού ( άρθρο 120, ΠΑΡ.7, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του νόμου 4555/2010).

10 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4555/2018.

11 Μαΐου 2019. Ενεργείται η ανακήρυξη του συνδυασμού από το Πρωτοδικείο ( άρθρο 122 του νόμου 3852/2010).

18 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία υποβολής τυχόν δήλωσης παραίτησης υποψηφίου (την 8η ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας). Άρθρο 123, παρ.1 του νόμου 3852/2010).

24 Μαΐου 2019. Τελευταία ημέρα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 123, παρ.2 και 3 του νόμου 3852/2010. Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 (Επαναληπτική ψηφοφορία-Β’ γύρος).

30 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από τον υποψήφιο περιφερειάρχη (άρθρο 141, παρ.1 του νόμου 3852/2010).

31 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία επίδοσης στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης του νέου υποψηφίου περιφερειάρχη σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε (άρθρο 141, παρ.4 του νόμου 3852/2010).

1 Ιουνίου 2019. Λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο του νέου υποψηφίου περιφερειάρχη (άρθρο 141, παρ. 4 του νόμου 3852/2010).


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.