ΤΟΠΙΚΑ

Χριστουγεννιάτικο δώρο στον Δήμο Μυκόνου από το υπουργείο περιβάλλοντος

Χριστουγεννιάτικο δώρο στον Δήμο Μυκόνου από το υπουργείο περιβάλλοντος
300 χιλιάδες ευρώ στον Δήμο Μυκόνου για την κάλυψη των οφειλών του τέλους ταφής απορριμμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ.Γ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φ. Κουτσιανάς
Μ. Τζατζιμάκη
E-mail: m.tzatzimaki@ypes.gr
Τηλέφωνο: 213 136 4972-4702
ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με συνολικό ποσό ύψους
129.141.872,00€, για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για το τέλος ταφής του
έτους 2022 και του α΄ εξαμήνου έτους 2023.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4819/2021 (Α΄ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 180 του ν.4820/2021 (Α΄ 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και άλλες ρυθμίσεις».
3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
5. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
7. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2023
Αρ.Πρωτ.: 108153
8. Το π.δ. 82/2023 (Α΄ 139) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση
και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές διατάξεις».
9. Το π.δ. 79/2023 (Α΄ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 (Β΄ 4403) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο».
11. Την υπ’ αριθμ. 54/11.07.2023 (Β΄ 4445) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α΄
133)».
12. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/53313/21.08.2023 και 2/109455/12.12.2023 αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2023 του υπό φορέα 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310889001 του Υπουργείου μας.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/108496/895/20.10.2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τέλος ταφής έτους
αναφοράς 2022».
14. Την υπ’ αριθμ. 107748/14.12.2023 (ΑΔΑ:9ΔΘΣ46ΜΤΛ6-Ι4Π) απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού
129.141.872,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Ειδικός Φορέας 1007-206-0000000, ΑΛΕ 2310889001 και αριθμό έγκρισης 95162.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού ύψους 129.141.872,00€, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ
2310889001 του Ειδικού Φορέα 1007-206-0000000.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με ποσό ύψους εκατό
είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατό σαράντα ένα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ
(129.141.872,00€) για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για το τέλος ταφής του
έτους 2022 και για το τέλος ταφής α΄ εξαμήνου έτους 2023.
2. Το οφειλόμενο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα:
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 31.426,74 628.534,80 392.834,25
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.399,42 127.988,40 79.992,75
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.666,81 93.336,20 58.335,13
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.209,49 24.189,80 15.118,63
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 11.080,75 221.615,00 138.509,38
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8.946,31 178.926,20 111.828,87
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.777,59 75.551,80 47.219,87
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13.067,49 261.349,80 163.343,63
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.175,06 43.501,20 27.188,25
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7.351,70 147.034,00 91.896,25
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 14.253,24 285.064,80 178.165,50
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.108,11 42.162,20 26.351,38
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.578,07 31.561,40 19.725,88
14 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 593,60 11.872,00 7.420,00
15 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13.280,74 265.614,80 166.009,25
16 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 13.851,49 277.029,80 173.143,63
17 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 882,51 17.650,20 11.031,38
18 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 888,44 17.768,80 11.105,50
19 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 4.052,15 81.043,00 50.651,87
20 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.501,32 210.026,40 131.266,50
21 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.684,01 453.680,20 283.550,13
22 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.357,99 227.159,80 141.974,88
23 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.870,71 497.414,20 310.883,88
24 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 856,52 17.130,40 10.706,50
25 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 260.445,01 5.208.900,20 3.255.562,63
26 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.235,85 304.717,00 190.448,13
27 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.780,70 35.614,00 22.258,75
28 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.960,96 59.219,20 37.012,00
29 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 35.381,37 707.627,40 442.267,13
30 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.348,84 486.976,80 304.360,50
31 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 57.030,66 1.140.613,20 712.883,25
32 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33.675,23 673.504,60 420.940,38
33 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.823,96 256.479,20 160.299,50
34 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.248,81 404.976,20 253.110,13
35 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.623,38 352.467,60 220.292,25
36 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 44.239,15 884.783,00 552.989,38
37 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.778,70 75.574,00 47.233,75
38 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.424,00 608.480,00 380.300,00
39 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.162,44 103.248,80 64.530,50
40 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.146,22 402.924,40 251.827,75
41 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 23.627,35 472.547,00 295.341,88
42 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29.281,52 585.630,40 366.019,00
43 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.940,90 398.818,00 249.261,25
44 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.549,12 550.982,40 344.364,00
45 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.983,79 199.675,80 124.797,38
46 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.447,13 348.942,60 218.089,13
47 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.352,63 167.052,60 104.407,87
48 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52.606,34 1.052.126,80 657.579,25
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
49 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.237,85 144.757,00 90.473,12
50 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.026,03 420.520,60 262.825,37
51 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.521,99 30.439,80 19.024,87
52 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.036,17 240.723,40 150.452,12
53 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.978,84 239.576,80 149.735,50
54 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.324,92 226.498,40 141.561,50
55 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 868,39 17.367,80 10.854,87
56 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.188,76 123.775,20 77.359,50
57 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 850,95 17.019,00 10.636,87
58 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.122,04 302.440,80 189.025,50
59 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.545,85 210.917,00 131.823,12
60 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.189,52 543.790,40 339.869,00
61 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.650,86 433.017,20 270.635,75
62 59531 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16.914,33 338.286,60 211.429,12
63 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.288,56 165.771,20 103.607,00
64 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.059,08 241.181,60 150.738,50
65 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.323,29 266.465,80 166.541,12
66 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.957,89 559.157,80 349.473,62
67 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.851,06 357.021,20 223.138,25
68 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 46.144,90 922.898,00 576.811,25
69 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.956,33 259.126,60 161.954,12
70 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.117,98 62.359,60 38.974,75
71 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 57.871,24 1.157.424,80 723.390,50
72 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.734,59 314.691,80 196.682,37
73 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.767,79 55.355,80 34.597,37
74 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.305,93 246.118,60 153.824,12
75 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.095,80 181.916,00 113.697,50
76 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.015,77 400.315,40 250.197,12
77 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.818,66 516.373,20 322.733,25
78 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.502,54 50.050,80 31.281,75
79 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.480,52 49.610,40 31.006,50
80 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.111,55 302.231,00 188.894,37
81 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28.230,53 564.610,60 352.881,62
82 59542 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.911,88 218.237,60 136.398,50
83 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.794,53 615.890,60 384.931,62
84 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.420,55 428.411,00 267.756,87
85 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 8.193,83 163.876,60 102.422,88
86 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 11.653,61 233.072,20 145.670,13
87 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 1.967,06 39.341,20 24.588,25
88 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.356,87 67.137,40 41.960,88
89 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 96.828,44 1.936.568,80 1.210.355,50
90 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.924,68 58.493,60 36.558,50
91 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.217,05 84.341,00 52.713,13
92 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16.362,80 327.256,00 204.535,00
93 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12.479,10 249.582,00 155.988,75
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
94 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.969,56 79.391,20 49.619,50
95 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13.456,40 269.128,00 168.205,00
96 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.904,38 58.087,63 36.304,77
97 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 600,23 12.004,56 7.502,85
98 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 3.199,62 63.992,40 39.995,25
99 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 13.986,06 279.721,20 174.825,75
100 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.341,24 26.824,80 16.765,50
101 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 578,94 11.578,80 7.236,75
102 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2.632,98 52.659,60 32.912,25
103 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 550,00 11.000,00 6.875,00
104 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 325,36 6.507,20 4.067,00
105 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.250,00 205.000,00 128.125,00
106 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 33.846,70 676.934,00 423.083,75
107 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 488,00 9.760,00 6.100,00
108 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.616,80 32.336,00 20.210,00
109 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 95.563,50 1.911.270,00 1.194.543,75
110 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.830,00 36.600,00 22.875,00
111 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 18.435,80 368.716,00 230.447,50
112 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 3.359,89 67.197,80 41.998,63
113 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 7.265,79 145.315,80 90.822,37
114 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 741,06 14.821,20 9.263,25
115 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2.283,78 45.675,60 28.547,25
116 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 5.154,88 103.097,60 64.436,00
117 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 10.228,29 204.565,80 127.853,63
118 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.665,07 253.301,40 158.313,38
119 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6.277,87 125.557,40 78.473,37
120 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11.751,45 235.029,00 146.893,12
121 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4.529,04 90.580,80 56.613,00
122 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 45.598,48 911.969,60 569.981,00
123 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 891,92 17.838,40 11.149,00
124 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3.808,29 76.165,80 47.603,62
125 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 4.017,30 80.346,00 50.216,25
126 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 1.152,70 23.054,00 14.408,75
127 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1.295,79 25.915,80 16.197,38
128 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 1.301,53 26.030,60 16.269,13
129 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4.916,51 98.330,20 61.456,38
130 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2.181,62 43.632,40 27.270,25
131 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 6.873,98 137.479,60 85.924,75
132 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 12.713,19 254.263,80 158.914,88
133 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 21.321,99 426.439,80 266.524,88
134 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9.614,16 192.283,20 120.177,00
135 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.971,59 139.431,80 87.144,88
136 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.524,84 130.496,80 81.560,50
137 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73.358,72 1.467.174,40 916.984,00
138 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21.881,39 437.627,80 273.517,37
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
139 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.684,29 113.685,80 71.053,62
140 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20.501,83 410.036,60 256.272,87
141 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40.562,27 811.245,40 507.028,37
142 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5.186,17 103.723,40 64.827,13
143 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.219,65 24.393,00 15.245,62
144 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 977,01 19.540,20 12.212,62
145 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.921,53 418.430,60 261.519,13
146 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.346,55 206.931,00 129.331,88
147 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26.441,70 528.834,00 330.521,25
148 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.539,36 410.787,20 256.742,00
149 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23.511,78 470.235,60 293.897,25
150 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 133.448,12 2.668.962,40 1.668.101,50
151 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28.723,76 574.475,20 359.047,00
152 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34.614,23 692.284,60 432.677,87
153 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.683,85 333.677,00 208.548,12
154 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24.681,85 493.637,00 308.523,12
155 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34.251,16 685.023,20 428.139,50
156 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.433,21 628.664,20 392.915,12
157 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.412,13 228.242,60 142.651,62
158 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.326,74 346.534,80 216.584,25
159 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 317,77 6.355,40 3.972,13
160 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 626,97 12.539,40 7.837,13
161 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 447,60 8.952,00 5.595,00
162 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.428,11 48.562,20 30.351,38
163 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20.093,26 401.865,20 251.165,75
164 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 784,38 15.687,60 9.804,75
165 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 791,31 15.826,20 9.891,37
166 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 577,57 11.551,40 7.219,62
167 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.100,73 102.014,60 63.759,13
168 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.674,99 253.499,80 158.437,38
169 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.898,78 77.975,60 48.734,75
170 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.375,79 147.515,80 92.197,37
171 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 220,23 4.404,60 2.752,88
172 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17.507,71 350.154,20 218.846,37
173 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 824,32 16.486,40 10.304,00
174 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3.361,82 67.236,40 42.022,75
175 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3.432,92 68.658,40 42.911,50
176 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5.443,71 108.874,20 68.046,37
177 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.496,62 29.932,33 18.707,70
178 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4.303,64 86.072,89 53.795,55
179 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 205,52 4.110,35 2.568,96
180 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11.933,82 238.676,40 149.172,75
181 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 28.930,50 578.609,94 361.631,21
182 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11.413,15 228.263,03 142.664,39
183 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.319,10 26.382,00 16.488,75
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
184 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.400,10 268.002,00 167.501,25
185 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.054,48 41.089,60 25.681,00
186 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.357,42 67.148,40 41.967,75
187 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.767,38 55.347,60 34.592,25
188 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 8.503,00 170.060,00 106.287,50
189 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 5.213,55 104.270,92 65.169,32
190 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 381,80 7.636,04 4.772,52
191 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.899,62 37.992,38 23.745,24
192 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5.906,76 118.135,16 73.834,48
193 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.558,02 171.160,30 106.975,18
194 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.132,07 22.641,39 14.150,86
195 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.416,50 48.330,00 30.206,25
196 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 17.592,84 351.856,80 219.910,50
197 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4.515,55 90.311,00 56.444,37
198 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 16,89 337,80 211,12
199 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 7.853,80 157.076,00 98.172,50
200 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9.506,60 190.132,00 118.832,50
201 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.900,00 58.000,00 36.250,00
202 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 281,30 5.626,00 3.516,25
203 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.623,81 32.476,20 20.297,63
204 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.050,00 141.000,00 88.125,00
205 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.965,69 39.313,80 24.571,12
206 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 61,83 1.236,60 772,87
207 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23.972,69 479.453,80 299.658,62
208 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.321,04 306.420,78 191.512,98
209 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9.805,66 196.113,20 122.570,75
210 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.204,15 24.083,04 15.051,90
211 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.003,20 40.064,00 25.040,00
212 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.354,71 247.094,20 154.433,87
213 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 74,39 1.487,80 929,88
214 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9.655,57 193.111,40 120.694,62
215 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.604,80 112.096,00 70.060,00
216 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.672,70 153.454,00 95.908,75
217 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.120,90 122.418,00 76.511,25
218 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 58.961,00 1.179.220,00 737.012,50
219 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.933,54 118.670,80 74.169,25
220 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 9.445,01 188.900,20 118.062,62
221 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.576,98 111.539,60 69.712,25
222 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 23.146,95 462.939,00 289.336,88
223 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13.772,92 275.458,40 172.161,50
224 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.206,89 24.137,80 15.086,12
225 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10.358,52 207.170,40 129.481,50
226 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 11.653,53 233.070,60 145.669,13
227 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8.241,81 164.836,20 103.022,62
228 58315 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 38.245,25 764.905,00 478.065,62
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
229 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 45.715,80 914.316,00 571.447,50
230 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6.456,74 129.134,80 80.709,25
231 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 503,09 10.061,80 6.288,63
232 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62.250,40 1.245.008,00 778.130,00
233 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.210,78 44.215,60 27.634,75
234 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5.491,84 109.836,80 68.648,00
235 54318 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.849,78 76.995,60 48.122,25
236 54322 ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6.337,26 126.745,20 79.215,75
237 54316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.751,00 95.020,00 59.387,50
238 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.926,99 58.539,80 36.587,38
239 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 9.464,51 189.290,20 118.306,38
240 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3.058,76 61.175,20 38.234,50
241 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 19.506,83 390.136,60 243.835,37
242 57206 ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 3.219,56 64.391,20 40.244,50
243 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9.655,99 193.119,80 120.699,88
244 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 10.166,00 203.320,00 127.075,00
245 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 20.932,91 418.658,20 261.661,37
246 55911 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 5.796,50 115.930,00 72.456,25
247 56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 18.517,88 370.357,60 231.473,50
248 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 30.107,71 602.154,20 376.346,37
249 56101 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.454,64 89.092,80 55.683,00
250 53408 ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 3.200,48 64.009,60 40.006,00
251 53407 ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2.829,12 56.582,40 35.364,00
252 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 6.416,04 128.320,80 80.200,50
253 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4.716,02 94.320,40 58.950,25
254 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.152,64 23.052,80 14.408,00
255 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 905,15 18.103,00 11.314,38
256 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8.353,13 167.062,60 104.414,12
257 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 37.585,02 751.700,40 469.812,75
258 57309 ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.149,16 42.983,20 26.864,50
259 57303 ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.239,53 44.790,60 27.994,13
260 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 13.460,98 269.219,60 168.262,25
261 57307 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.653,76 53.075,20 33.172,00
262 58400 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 12.441,79 248.835,80 155.522,38
263 58410 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 5.042,39 100.847,80 63.029,88
264 56221 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.484,20 29.684,00 18.552,50
265 56212 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3.295,06 65.901,20 41.188,25
266 56205 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 2.014,76 40.295,20 25.184,50
267 56206 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 3.070,06 61.401,20 38.375,75
268 56211 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.647,57 32.951,40 20.594,62
269 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 14.801,57 296.031,40 185.019,62
270 56216 ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3.680,62 73.612,40 46.007,75
271 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.854,90 137.098,00 85.686,25
272 54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.396,92 87.938,40 54.961,50
273 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29.024,39 580.487,80 362.804,87
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Σύνολο σε
(t)
Τέλος ταφής
έτους 2022
(€)
Τέλος ταφής
α΄ εξαμ. 2023
(€)
274 54421 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.036,19 80.723,80 50.452,37
275 50721 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2.793,37 55.867,40 34.917,13
276 50706 ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4.250,20 85.004,00 53.127,50
277 50710 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5.721,27 114.425,40 71.515,88
278 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28.528,62 570.572,40 356.607,75
279 50703 ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7.476,79 149.535,80 93.459,87
280 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.210,00 64.200,00 40.125,00
281 50720 ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5.253,99 105.079,84 65.674,90
282 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.898,31 37.966,18 23.728,86
283 56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 181,97 3.639,36 2.274,60
284 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.999,29 79.985,84 49.991,15
285 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 10.449,17 208.983,44 130.614,65
286 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 3.848,61 76.972,20 48.107,63
287 56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9.408,43 188.168,60 117.605,38
288 56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 24.083,57 481.671,40 301.044,62
289 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 25.900,76 518.015,20 323.759,50
290 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 11.107,97 222.159,40 138.849,62
291 56411 ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 15.059,62 301.192,40 188.245,25
292 59413 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 11.030,01 220.600,20 137.875,13
293 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2.759,51 55.190,20 34.493,87
294 59411 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 6.104,79 122.095,80 76.309,87
295 59418 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 10.990,59 219.811,80 137.382,37
296 59420 ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.429,60 28.591,90 17.869,93
297 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 60.527,08 1.210.541,60 756.588,50
298 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 22.075,49 441.509,80 275.943,62
ΣΥΝΟΛΟ 3.973.596,07 79.471.921,30 49.669.950,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 129.141.872,00
Άρθρο 2
1. Τα ποσά που καταβάλλονται στον Ε.Ο.ΑΝ. και αντιστοιχούν στο οφειλόμενο ποσό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
για το τέλος ταφής του έτους 2022 σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, παρακρατούνται από κάθε Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού κατά το έτος 2024 στο πλαίσιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής των πόρων του άρθρου 259
του ν.3852/2010.
2. Τα ποσά που καταβάλλονται στον Ε.Ο.ΑΝ. και αντιστοιχούν στο οφειλόμενο ποσό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
για το τέλος ταφής του α΄ εξαμήνου έτους 2023 σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, παρακρατούνται από
κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κατά το τρέχον και επόμενο έτος στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής των
πόρων του άρθρου 259 του ν.3852/2010.
Άρθρο 3
1. Οι εγγραφές και αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς των φορέων, προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες λογιστικές τακτοποιήσεις, πραγματοποιούνται μετά την κοινοποίηση σε αυτούς της
παρούσας απόφασης για τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε φορέα σύμφωνα με τον πίνακα του αρθ. 1.
2. Στην περίπτωση που έχει εισπραχθεί από τον Ε.Ο.ΑΝ. ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος ταφής έτους 2022
ή/και α΄ εξαμήνου έτους 2023, επιστρέφεται χωρίς να απαιτείται αίτηση των φορέων που το κατέβαλλαν,
εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Τα δικαιολογητικά έκδοσης του χρηματικού εντάλματος για την καταβολή του ανωτέρω ποσού στον
Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζονται σύμφωνα με την αριθμ. 2/39549/0026/11.6.15 (Β΄ 1138) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών ως ακολούθως:
α) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
β) Κατάσταση πληρωμής σε τρία (3) αντίγραφα στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου
και το πληρωτέο ποσό.
γ) Αντίγραφο της παρούσης απόφασης.
δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε) Τραπεζικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος.
στ) Προϋπολογισμός έτους 2023.
ζ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί υποβολής από τον Ε.Ο.ΑΝ.
του απολογισμού της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το έτος 2022.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.