ΤΟΠΙΚΑ

Εγκρίθηκαν μελέτες για την υλοποίηση έργων σε κρίσιμες υποδομές της Μυκόνου

Εγκρίθηκαν μελέτες για την υλοποίηση έργων σε κρίσιμες υποδομές της Μυκόνου

Ένα βήμα ακόμη πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, σχετικά με την έγκριση των παραδοτέων μελετών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», για παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου που αφορά στην εκπόνηση μελετών επί κρίσιμων υποδομών του νησιού.

Συγκεκριμένα, οι μελέτες αφορούν τα παρακάτω έργα:

– Έργο 1: «Αποτύπωση της περιοχής για επικαιροποίηση των υποβάθρων της πράξης εφαρμογής»

– Έργο 2: «Μελέτη επανασχεδιασμού της κυκλοφοριακής διασύνδεσης του Νέου Λιμένα Μυκόνου με την Επαρχιακή Οδό Τούρλος – Άγιος Ιωάννης»

– Έργο 3: «Διερεύνηση της σκοπιμότητας δημιουργίας υποδομών Τουριστικού Λιμένα στην Μύκονο»

Το ιστορικό της σύμβασης

Στις 12 Απριλίου του 2023, είχε εγκριθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίησης» για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του, ο Δήμος Μυκόνου είχε προγραμματίσει να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων, με χρηματοδότηση από τους πόρους του, όμως απαιτούνται ενέργειες σχεδιασμού, εκπόνησης των αναγκαίων τεχνικών μελετών και υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι μελέτες θα έπρεπε άμεσα να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα του Δήμου για την υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις που εκδίδονται προς ΟΤΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Για αυτόν τον λόγο, ο Δήμος Μυκόνου έχει συμβληθεί με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» για την ενίσχυση της τεχνικής του επάρκειας και ειδικά την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών. Από την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, μέσω της βελτίωσης και επιτάχυνσης του έργου των τεχνικών υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση η επιτυχέστερη διεκδίκηση πόρων για την ανάπτυξη των υποδομών τους.

Σκοπός της σύμβασης

Με την προγραμματική σύμβαση υλοποιείται η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την ωρίμανση του αναπτυξιακού έργου, ως και την υποστήριξη του Δήμου από τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και μελετών και την υλοποίηση των αυτοδιοικητικών του αρμοδιοτήτων. Η συμβουλευτική, υλική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου περιλαμβάνει τον από κοινού σχεδιασμό, την σύνταξη και εκπόνηση των απαραίτητων μελετών παράλληλα με την χορήγηση των απαιτούμενων συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου. Σε αυτή τη φάση και στη διάρκεια της σύμβασης στόχος είναι να υλοποιηθούν τα 3 έργα που ακολουθούν:

Έργο 1:«Αποτύπωση της περιοχής για επικαιροποίηση των υποβάθρων της πράξης εφαρμογής»

Το παρόν αφορά στην τοπογραφική μελέτη περιοχής περίπου 430 στρ., γειτνιάζουσας στη Χώρα της Μυκόνου, η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης της Χώρας Μυκόνου με το Π.Δ 06/08/1997 (ΦΕΚ 701/Δ/98) καθώς και τμημάτων που χαρακτηρίστηκαν ως αραιοδομημένες με την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της χώρας Μυκόνου Π.Δ 5/09/95 (ΦΕΚ 721/Δ/95) για την εφαρμογή επί των νέων διαγραμμάτων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Συντελέστηκαν οι εξής εργασίες: α. Μετρήσεις πεδίου με εργασίες τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας και ταχυμετρίας, β. Επιλύσεις τριγωνομετρικού δικτύου και των οδεύσεων πολυγωνομετρίας, γ. Τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες των σημείων λεπτομερειών.

Έργο 2 : «Μελέτη επανασχεδιασμού της κυκλοφοριακής διασύνδεσης του νέου λιμένα Μυκόνου με την επαρχιακή οδό Τούρλος -Αγίος Ιωάνννης»

Το παρόν αφορά στη διενέργεια μελέτης σχεδιασμού ενός κυκλικού κόμβου με σκοπό την βελτίωση των υποδομών για ασφαλέστερη και ταχύτερη μετακίνηση στο εν λόγω οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο. Για το εν λόγω έργο εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν οι μελέτες: α. Τοπογραφική μελέτη, β. Συγκοινωνιακή μελέτη, γ. Ηλεκτρολογική μελέτη, δ. Υδραυλική μελέτη με σκοπό τη διαχείριση των επιφανειακών νερών και τα Τεύχη Δημοπράτησης του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου, το οποίο εκτιμήθηκε πως θα ανέλθει στο ποσό των 450.000 ευρώ.

Έργο 3 :« Διερεύνηση της σκοπιμότητας δημιουργίας υποδομών τουριστικού λιμένα στην Μύκονο»

Το παρόν αφορά στη δημιουργία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τη Μελέτη εκπόνησης Γενικού Σχεδίου Διάταξης (Master ΡΙαη) παλαιού Λιμένα Μυκόνου. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκε και παραδόθηκε πλήρης φάκελος υφιστάμενων μελετών της περιοχής μελέτης αλλά και της ευρύτερης όμορης περιοχής και τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με τα οποία ο διαγωνισμός της μελέτης εκπόνησης Γενικού Σχεδίου Διάταξης (Master ΡΙαη) παλαιού Λιμένα Μυκόνου ανέρχεται στο ποσό των 197.083,61 ευρώ.

Προγραμματισμός και προετοιμασία

Στην 1η φάση, η διαδικασία για σύναψη σύμβασης μελέτης είχε ως σκοπό τη δημιουργία φακέλου δημόσιας σύμβασης. Ο φάκελος δημόσιας σύμβασης θα περιελάμβανε τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου που θα περιέχει την τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του, τη βυθομετρία και την τοπογραφία της θέσης του έργου και της παρακείμενης παράκτιας ζώνης ενδιαφέροντος, την περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων του έργου και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και αναφορά στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου.

Παράλληλα, θα περιείχε τις όποιες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κλπ) που απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης, τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου, που κατά την εκτίμηση του φορέα υλοποίησης/αναθέτουσα αρχή απαιτούνται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών και αναφορά σε κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ, με βάση τα οποία θα συνταχθεί η μελέτη. Ο φάκελος δημόσιας σύμβασης θα περιέχει επίσης την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών και της χρονικής αλληλουχίας τους, καθώς επίσης και την απαιτούμενη δαπάνη για τις εκτιμώμενες αμοιβές μελετών, ερευνών και υπηρεσιών.

Στην 2η φάση, η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» ανέλαβε την υποχρέωση εκπόνησης, ελέγχου και θεώρησης των μελετών και τευχών δημοπράτησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.