ΤΟΠΙΚΑ

Στις καλύτερες οργανικές μονάδες της Ελλάδας από πλευράς αποδοτικότητας το Λιμενικό Ταμείο της Μυκόνου

Στις καλύτερες οργανικές μονάδες της Ελλάδας από πλευράς αποδοτικότητας το Λιμενικό Ταμείο της Μυκόνου
Με την ΔΟΥ του νησιού για το έτος 2021 αξιολογούνται με το βαθμό αποδοτικότητας και βραβεύονται με το γενικό βραβείο

Ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τις οργανικές μονάδες της Μυκόνου Λιμενικό Ταμείο και ΔΟΥ οι οποίες θα βραβευθούν Για το έτος 2021, καθώς  αξιολογούνται με το βαθμό αποδοτικότητας και βραβεύονται με το γενικό βραβείο,

Δείγμα της δουλειάς και της αυταπάρνησης που δείχνουν οι υπηρεσίες στο νησί.

Δείτε την απόφαση:
Θέμα: «Απόφαση βράβευσης Οργανικών Μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016 (Α ́94) για το έτος 2021»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α ́ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α ́ 94) και ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου 2, τις περιπτώσεις ε ́, ζ ́ και ια ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, το άρθρο 7, την περίπτωση β ́ της παραγράφου 2, την περίπτωση ββ ́ της υποπαραγράφου θ ́ της παραγράφου 4 και τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 14 και τα άρθρα 21, 22, και 41 αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 και της παρ.5β του άρθρου 47 του ν.4778/2021 (Α ́26).
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).
1

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την αριθ. 17484 ΕΞ 2021/11-2-2021 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (Β ́655) σχετικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2021.
6. Την αριθ. Δ.Σ.Σ. Α 1024950/24-03-2021 (Β’ 1584) απόφαση Διοικητή για την έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το έτος 2021 και την αριθ. Δ.Σ.Σ. Α 1104747/25-11-2021 (Β’ 5585) απόφαση Διοικητή για την αναθεώρηση του.
7. Την αριθ. Δ.Σ.Σ. Α 1122015/22-11-2022 (Β’ 6005) απόφαση Διοικητή για τον καθορισμό διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4389/2016 (Α ́94) για το έτος 2021.
τα αποτελέσματα των Οργανικών Μονάδων ως προς τους τεθέντες στόχους (ποσοτικούς και μη), βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2021, τις εισηγήσεις και προτάσεις των υπηρεσιών της Αρχής καθώς και το τεκμηριωτικό υλικό για το έτος 2021 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αριθ. Δ.Σ.Σ. Α 1122015/22-11-2022 (Β’ 6005) απόφασης Διοικητή.
9. Τα με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 1114379 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, Δ.Σ.Σ. Α 1114352 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25- 11-2022 προς Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Δ.Σ.Σ. Α 1114338 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ.Σ.Σ. Α 1114335 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ.Σ.Σ. Α 1114323 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Δ.Σ.Σ. Α 1114329 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δ.Σ.Σ. Α 1114349 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, Δ.Σ.Σ. Α 1114306 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Δ.Σ.Σ. Α 1114402 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, Δ.Σ.Σ. Α 1114361 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Δ.Σ.Σ. Α 1114367 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, Δ.Σ.Σ. Α 1114346 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Δ.Σ.Σ. Α 1114382 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δ.Σ.Σ. Α 1114399 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25-11-2022 προς Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων έγγραφα, με τα αποτελέσματα κάθε Οργανικής Μονάδας για το έτος 2021, για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων τους και για την εκ μέρους τους εισήγηση προτάσεων ειδικής βράβευσης των οργανικών μονάδων για το έτος 2021.
10. Το αριθ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1116889 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/2-12-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το Α.Τ.Υ. Γ.Δ.Α.Δ.Ο. Α.Α.Δ.Ε.1116757 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/2-12- 2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, το αριθ. ΕΜΠ
8. Τα με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 1114317 ΕΞ2022 ΕΜΠ/25-11-2022 και Δ.Σ.Σ. Α 1120772 ΕΞ
2022 ΕΜΠ/13-12-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού προς τον Διοικητή
της ΑΑΔΕ με
2

125/02-12-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, το ΓΔΗΛΕΔ 1116597 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/2-12-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το ΑΥΤ. ΤΜ. ΥΠ. 1119783 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/9-12-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, το αριθ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1117225 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/05-12-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, το ΑΤΥΥΠΔ 09151 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/8-12-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, το αριθ. ΔΟΣ Γ 1127115 ΕΞ 2022/2-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, το αριθ. Δ.Ε.Δ. 1116579 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/2-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, το αριθ. Δ.ΕΣ.ΕΛ. 1116665 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/2-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, το αριθ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. Γ 1126557 ΕΞ 2022/2-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και το αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1116314 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/1-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών με παρατηρήσεις και εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Γενικών και Αυτοτελών Διευθύνσεων σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα των οργανικών μονάδων έτους 2021 και τις προτάσεις τους για ειδική βράβευση για το έτος 2021.
11. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, με σκοπό τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ, με την εφαρμογή κριτηρίου μέτρησης της αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της ΑΑΔΕ, όπως αυτό αποτυπώνεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στους στρατηγικούς της στόχους.
12. Την με αριθ. πρωτ. ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1114327 ΕΞ 2021 / 22-12-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από την οποία προκύπτει ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έτους 2022 που εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 3.200.000,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις στον ΑΛΕ 2120288001 του τακτικού προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ οικ. έτους 2022 (Ειδ. Φορέας 1023- 801-00000-00).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2021.
Ειδικότερα,
1. Για το έτος 2021, οι κάτωθι Οργανικές μονάδες αξιολογούνται με το βαθμό αποδοτικότητας και βραβεύονται με το γενικό βραβείο, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 4 και στην παρ.1. του άρθρου 7 της με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 1122015 ΕΞ 2022/22-11-2022 (Β ́6005) Απόφασης Διοικητή:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.