ΤΟΠΙΚΑ

Πανίσχυρη ομάδα αντιδημάρχων μέχρι τις εκλογές τον Οκτώβριο του 2023

Πανίσχυρη ομάδα αντιδημάρχων μέχρι τις εκλογές τον Οκτώβριο του 2023
Με απόφασή του ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, όρισε τους Αντιδημάρχους του Δήμου και τους μεταβίβασε αρμοδιότητες.

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, όρισε τους Αντιδημάρχους του Δήμου και τους μεταβίβασε αρμοδιότητες.
Δείτε αναλυτικά:

 1. Tον κ. Αλέξανδρο Κουκά (Αλεκάρα) του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυκόνου του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
 2. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα όλων των Τμημάτων και Γραφείων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και αποφάσεων των ως άνω.
 3. Τη συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τη σύνταξη και την υλοποίηση του Τεχνικού τους Προγράμματος.
 4. Τη μελέτη, ωρίμανση και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.
 5. Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου (οδόστρωμα, στηθαία ασφαλείας, κτλ.).
 6. Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
 7. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
 8. Το συντονισμό όλων των δράσεων και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 9. Την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν τον Δήμο Μυκόνου στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού  σχεδιασμού.
 10. Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
 11. Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των συναφών χώρων.
 12. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 13. Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.

——————————

 1. Τον κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Τμήματος Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και της Δομής Κοινωνικής Πρόνοιας «Δίχτυ Αγάπης», του Γραφείου Φύλαξης Δημοτικών Κοινοχρήστων Χώρων και Σχολείων, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από τα ανωτέρω τμήματα εποπτείας του, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο, και την καθοδήγηση, εποπτεία υπαλλήλων των τμημάτων που προΐσταται.
 3. Την ευθύνη και εποπτεία για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που αφορούν στην εκποίηση ή στην εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου και στην αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη για την οργάνωση τοπικών και εθνικών εορτών, συσκέψεων και δημοσίων εκδηλώσεων του Δήμου.
 5. Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 6. Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου.
 7. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και σχολείων.
 8. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
 9. Τη συνεργασία και τη διοργάνωση κοινών δράσεων με την Εκκλησία και τους Ιερούς Ναούς του νησιού.
 10. Μέριμνα για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
 11. Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 12. Μέριμνα για την κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία των ευπαθών ομάδων.
 13. Σχεδιασμό πολιτικής τελών και εισφορών για την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.
 14. Συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας για την επίτευξη των στόχων της.
 15. Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου.
 16. Τον ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.
  1. Στον κ. Ιάκωβο Δακτυλίδη (Καριώτη) του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  2. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Γραφείου Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.).
  3. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και ακτών, καθώς και της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου, καθώς και την υποβοήθηση και τη συνεργασία με ΦΟΔΣΑ στο έργο του.
  4. Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.
  5. Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των μηχανικών μέσων και οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών.
  6. Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου.
  7. Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου και την επιβολή προστίμων.
  8. Τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
  9. Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.

  ———————————————

  4.Στην κα. Κωνσταντινιά (Ντίνα) Σαμψούνη  του Σπυρίδωνος ως Αντιδήμαρχο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Ανακύκλωσης και Δημοτικών Εσόδωντης μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Την εποπτεία, μέριμνα, ευθύνη και διαχείριση των εσόδων του Δήμου και ειδικότερα των Τμημάτων Εσόδων και Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και αποφάσεων των ως άνω.
  2. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα της Εκτέλεσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης του Γραφείου Διαχείρισης Απορριμμάτων, του Τμήματος Καθαριότητας- Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
  3. Την κατάρτιση και παρακολούθηση, σε συνεργασία από κοινού με όλους τους Διευθυντές όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου και της σύνταξης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.
  4. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την εμπρόθεσμη είσπραξη όλων των εσόδων του Δήμου.
  5. Την ευθύνη και έλεγχο για την εμπρόθεσμη σύνταξη των βεβαιωτικών- χρηματικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και λοιπών δημοτικών εσόδων και την εκκαθάρισή τους από την αρμόδια υπηρεσία.
  6. Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
  7. Την εποπτεία και την ευθύνη για ζητήματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορούν την λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στις ιστοσελίδες του Κόμβου, στην ΕΕΤΑΑ, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, σε ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ.
  8. Την εποπτεία και ευθύνη των διαδικασιών που αφορούν την Πλατφόρμα δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς τους ΟΤΑ της Κ.Ε.Δ.Ε..
  9. Την εφαρμογή του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων, τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και την επιβολή των ανάλογων προστίμων.
  10. Την ευθύνη για το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίησή του, στους περιβαλλοντικούς τομείς της αποκομιδής, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, με τη βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τη δημιουργία νέων στα πρότυπα της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
  11. Την επικαιροποίηση και εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
  12. Την μέριμνα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
  13. Την ορίζει μέλος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου.

  ———————————————

  5.Στον κ. Αλέξανδρο Βαμβακούρη [Κορνίβα] του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχo Καθημερινότητας  του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού, του Γραφείου Διαχείρισης Απορριμμάτων και Καθαριότητας Ακτών, του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος – Πρασίνου, του Γραφείου Σφαγείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
  2. Την εποπτεία και την ευθύνη για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και προμηθειών του Δήμου.
  3. Τη μέριμνα και τήρηση απογραφής αναγκών και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών.
  4. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του υλικού στην Αποθήκη του Δήμου και την τήρηση αρχείου πάγιων κινητών περιουσιακών στοιχείων.
  5. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών, δημοτικών κτιρίων, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση και υπογειοποίηση ηλεκτρικών δικτύων και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
  6. Τη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.
  7. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των ακτών.
  8. Την εποπτεία σε ζητήματα καθημερινότητας και τη συνδρομή στην υλοποίηση του έργου της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
7
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.