ΤΟΠΙΚΑ

Ομόφωνες αντιδράσεις στο ΔΣ της Μυκόνου για το έργο στον Καραπέτη

Ομόφωνες αντιδράσεις στο ΔΣ της Μυκόνου για το έργο στον Καραπέτη
Δείτε όλες τις τοποθετήσεις και τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν

Από το πρακτικό της 06/26-02-2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί γνωμοδότησης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 192 κλινών, καταφυγίου τουριστικών σκαφών και υποστηρικτικών αυτών έργων, στη θέση «Καραπέτης» Άνω Μεράς Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) της επένδυσης «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» της εταιρείας «BLUE IRIS Α.Ε.».
Στη Μύκovo, σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την από 22/02/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Γεωργίου Ρουσουνέλου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, συμμετείχαν τα εικοσιπέντε (25) μέλη, ως κάτωθι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ρουσουνέλος
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ
4. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
8. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
9. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
10. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ»
[1]

12. ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
16. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
18. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
19. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ.)
21. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ»
22. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 23. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
24. ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
25. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ»
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κου Κωνσταντίνου Π. Κουκά, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου κου Δημητρίου Ηλ. Τζάνου και των Προέδρων των Κοινοτήτων Μυκονίων και Άνω Μεράς κ.κ. Γεωργίου. Κουσαθανά και Πέτρου Σταυρακόπουλου αντίστοιχα.
Στο συγκεκριμένο θέμα, επίσης συμμετείχαν στην συνεδρίαση, εκπρόσωποι της εταιρείας BLUE IRIS S.A. οι κ.κ. Παναγιώτης Ζαφειρίου, Περιβαλλοντολόγος, Βασιλική Τζανετάτου Λιμενολόγος και Νικόλαος Φλώριος, Λιμενολόγος, καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Μηνάς Λυριστής
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
1. To υπ’ αριθ. 13259/1046/05-02-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάζεται η με αριθ. πρωτ. 13207/1040/05-02-2021 Ανακοίνωση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά το θέμα: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 192 κλινών, καταφυγίου τουριστικών σκαφών και των υποστηρικτικών αυτών έργων, στη θέση «Καραπέτης» Δ.Κ. Άνω Μεράς, Δήμου Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΑΣΕ) της επένδυσης «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» της εταιρείας BLUE IRIS A.E
2. Την υπ’ αριθ. 19405/1419/22-0202021 πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου την 28η Φεβρουαρίου 2021 στην οποία συμπεριλαμβάνεται ως θέμα της ημερήσιας διάταξης η «Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 192 κλινών, καταφυγίου τουριστικών σκαφών και των υποστηρικτικών αυτών έργων, στη θέση «Καραπέτης» Δ.Κ. Άνω Μεράς, Δήμου
2
2

Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΑΣΕ) της επένδυσης «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» της εταιρείας BLUE IRIS A.E.»
3. Την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 192 κλινών, καταφυγίου τουριστικών σκαφών και των υποστηρικτικών αυτών έργων, στη θέση «Καραπέτης» Δ.Κ. Άνω Μεράς, Δήμου Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΑΣΕ) της επένδυσης «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» της εταιρείας BLUE IRIS A.E.»
4. Την υπ’ αριθ. 4100/25-02-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, η οποία έχει ως κάτωθι:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση δυνάμει του με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/8805/574/28.01.2021 εγγράφου τη Δ/νσης Περιβαλλοντική Αδειοδοτήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με το οποίο διαβιβάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 192 κλινών, καταφυγίου τουριστικών σκαφών και των υποστηρικτικών αυτών έργων, στη θέση «Καραπέτης» Δ.Κ. Άνω Μεράς, Δήμου Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) της επένδυσης «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» της εταιρίας BLUE IRIS A.E.».
Σχετ.:
1. Αίτηση Το με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/8805/574/28.01.2021 έγγραφο τη Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδοτήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας μετά των συνημμένων.
2. Φωτογραφίες της περιοχής επένδυσης που αποδεικνύουν την ύπαρξη εκτεταμένων λειβαδιών ποσειδωνίας.
3. Άρθρο της Καθημερινής της 25ης Αυγούστου του 1996 του Παναγιώτη Κουσαθανά με τίτλο «Μυκονιάτικη Αρχιτεκτονική».
Ο Δήμος Μυκόνου έχει ήδη προσβάλει με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγμα «Έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία «Τουριστική Ανάπτυξη στην Μύκονο» της Blue Iris AE στην θέση «Καραπέτης» στην Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου, Νήσος Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ Δ ́ 304/10.6.2020)». Η υπόθεση εκδικάστηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου στις 5.2.2021 και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης. Συνεπώς, ήδη ο Δήμος έχει αμφισβητήσει την νομιμότητα και συνταγματικότητα του εγκριθέντος ΕΣΧΑΣΕ στο οποίο βασίζεται η διαβιβασθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Ως προς καθ’ έκαστον σημείο της διαβιβασθείσας ΜΠΕ, παρατηρούνται τα εξής:
Ι. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ.
3
3

Στην ΜΠΕ αναφέρονται τα εξής:
«Επιτρέπονται, επίσης, και χρήσεις που δε μεταβάλλουν το γενικό προορισμό του ακινήτου, όπως οι απαραίτητες εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των παραπάνω χρήσεων (όπως ιδίως καλωδιοκίνητος επικλινής σιδηρόδρομος, μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, χώρος συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις ΑΠΕ)».
Η εν λόγω πρόβλεψη είναι αντίθετη προς την περ.1 του άρθρου 11 παρ.Β ́ ν.3986/2011 η οποία στην υποπ.ιθ) ορίζει ότι στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό τον τουρισμό – αναψυχή, επιτρέπεται «ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου». Η πρόβλεψη για εγκατάσταση καλωδιοκίνητου επικλινή σιδηροδρόμου, μονάδας αφαλάτωσης νερού, εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεων ΑΠΕ μικρής κλίμακας δεν μπορεί υφ’οιανδήποτε εκδοχή να θεωρεί συναφής χρήση προς αυτήν του τουρισμού-αναψυχής, με αποτέλεσμα ανεπιτρέπτως να ορίζονται οι ως άνω χρήσεις στην Ζώνη Α ́ της περιοχής ανάπτυξης της επένδυσης που ανήκει στην ζώνη 2.1.α.1.5 της ΖΟΕ.
Τούτο προκύπτει σαφέστατα άλλωστε από το άρθρο 1 περ.ΙΙ του π.δ. 59/2018 που ορίζει ότι «στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδική χωρική τους λειτουργία, οι ακόλουθες δραστηριότητες, λειτουργίες, εγκαταστάσεις και υποδομές»:
4
«34. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
48.2. Εγκαταστάσεις:

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών».
Παρίσταται σαφές ότι, οι ως άνω ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται στην ΜΠΕ δεν μπορούν να θεωρηθούν επ’ουδενί ως συναφείς χρήσεις της γενικής κατηγορίας «τουρισμού-αναψυχής» και ο Δήμος εισηγείται αρνητικά ως προς την συγκεκριμένη πρόβλεψη.
ΙΙ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ.
Στην ΜΠΕ αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«1.2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αποτελείται, κατά βάσιν, από «ένα Μυκονιάτικο χωριό» με όλους τους αναγκαίους χώρους εξυπηρέτησης για το κοινό και τη Διοίκηση, με δωμάτια σε ατομικά σπιτάκια διαφόρων μεγεθών, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, κέντρο ευεξίας κλπ., που θα θυμίζουν τη Χώρα της Μυκόνου και, γενικά, τη μυκονιάτικη αρχιτεκτονική.
4


Κεντρική ιδέα του σχεδιασμού είναι η τοποθέτηση των δωματίων – bungalows σε διατάξεις που να δημιουργούν μικρές γειτονιές. Η σύνδεση των δωματίων μεταξύ τους αλλά και με τα εστιατόρια, τη Reception, το καφενείο, το Spa και τα άλλα κοινόχρηστα κτίρια, γίνεται μέσα από μικρά σοκάκια (ικανού πλάτους για να διέρχονται μικρά ηλεκτρικά τροχοφόρα). Η πρόταση εκμεταλλεύεται πλήρως τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του οικοπέδου, τη θέα στη θάλασσα και τη μεγάλη κλίση.
Στην πλατεία, στο κέντρο του συγκροτήματος, δίπλα σε ένα μεγάλο υφιστάμενο βράχο, έχει τοποθετηθεί το καφενείο και 4 καταστήματα».
Σε σχέση με αυτή την προτεινόμενη διάταξη και μορφή των κατασκευαζόμενων μονώροφων και διώροφων κτιρίων του ξενοδοχειακού καταλύματος της εταιρίας BLUE IRIS τύπου «χωριό», πρέπει να τονισθεί εκ προοιμίου η πλήρης ασυμβατότητά τους με την νήσο Μύκονο, που ουδέποτε ιστορικά είχε χωριά ή οικισμούς και η οποία μορφολογία των κατασκευαζόμενων βιλών της επένδυσης (σαν μικρή Χώρα της Μυκόνου) αντιστρατεύεται πλήρως τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού.
Η Μύκονος συγκεκριμένα από τα ομηρικά χρόνια είχε χαρακτηριστεί ως «άπολις». Εκτός από την πόλη του Κάστρου στην οποία υπήρχε το λιμάνι της νήσου, η δεύτερη πόλη που αναπτύχθηκε, ήταν η Άνω Μερά σε διάσπαρτη οικιστική ανάπτυξη και προς τούτο υπάρχει ελληνιστική επιγραφή στον οικισμό της Άνω Μεράς με την λέξη «ΌΡΟΣ» που δηλώνει τα όρια των δύο πόλεων, δηλαδή του Κάστρου και της Άνω Μεράς. Γι’αυτό αργότερα, τον 6ο αιώνα π.Χ. η Μύκονος αναφέρεται ως «δίπολις» από τον Σκυλακέα Καρυανδέα. Αρχαιολογικές μαρτυρίες εξάλλου, βεβαιώνουν την ύπαρξη μόνο αυτών των δύο οικισμών, της Χώρας και της Άνω Μεράς, ανά τους αιώνες.
Στην Μύκονο δεν σχηματίστηκαν ποτέ χωριά ή οικισμοί με την παραδοσιακή τους έννοια, αφού το οικιστικό σχήμα που επικρατεί στην Μύκονο είναι η αγροικία, ή άλλως «χωριό» το οποίο όμως έχει τελείως διαφορετική έννοια από την συνήθως απαντούμενη σε άλλες περιοχές. Το «χωριό» συνίσταται σε μία αγροικία και εξυπηρετεί μία πλήρη οικιακή οικονομία και αποτελείται από την οικία, τα κτίσματα για τα ζώα, την αλώνη και τον φούρνο ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη αυτάρκεια.
Ποτέ στην Μύκονο δεν υπήρξαν οικιστικές πυκνώσεις. Με το χωροταξικό σχέδιο του 1985, για πρώτη φορά έγιναν οι πρώτες συστάσεις οικισμών για λόγους διοικητικής οργάνωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών και αυτοί οι οικισμοί ήταν ο Πλατύς Γυαλός, ο Ορνός, ο Τούρλος, ο Άγιος Στέφανος και η Άνω Μερά.
Η προτεινόμενη συνεπώς τουριστική παρέμβαση επί τω σκοπώ κατασκευής κτιρίων σε διάταξη/προσομοίωση «μυκονιάτικου χωριού» με τον τρόπο που παρουσιάζεται στην ΜΠΕ είναι τελείως αλλότρια με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού, αλλοιώνει και διαβάλει την ιστορική συνέχεια της οικιστικής ιδιαιτερότητας της νήσου Μυκόνου και παρίσταται τελείως ξένη προς την αρχιτεκτονική του και το τοπίο της.
5
5

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.
Στην ΜΠΕ αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«1.2.3.7 Καταφύγιο τουριστικών σκαφών
Διαμορφώνεται καταφύγιο τουριστικών σκαφών 32 θέσεων ελλιμενισμού, για σκάφη αναψυχής μήκους μεγαλύτερου των 24m (super-yachts), το οποίο θα συμβάλλει στη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, καθώς αποτελεί έναν τύπο υποδομής ο οποίος, ουσιαστικά, απουσιάζει από τη Μύκονο…»
Ο Δήμος Μυκόνου ήδη όπως έχει προβάλλει ενώπιον του ΣτΕ είναι αρνητικός στην κατασκευή λιμένα στην θέση Καραπέτη:
1. Αντίστοιχο εγχείρημα περί κατασκευής λιμένα αναψυχής στον Άγιο Χαραλάμπη της νήσου Μυκόνου κρίθηκε από το ΣτΕ παράνομο, με την με αρ. 637/1998 απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου, στην σκ.8 της οποίας αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:
«Οθεν ο σχεδιασμός ούτος, έχων, άλλωστε, σαφώς οικονομικόν προσανατολισμόν, και μη ενσωματών, ως ώφειλε, και τα κριτήρια προστασίας του παραδοσιακού χαρακτήρος της νήσου Μυκόνου και του ήδη βεβαιουμένου παρακτίου φυσικού περιβάλλοντος αυτής, δεν δύναται να στηρίξη το νομικόν κύρος των προσβαλλομένων αποφάσεων. Εξ άλλου αι ανωτέρω πράξεις δεν ευρίσκουν νόμιμον έρεισμα ούτε εις τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3α του Ν. 2160/93 (Α 118), διά του οποίου ευθέως εγκρίνεται η χωροθέτησις τουριστικών λιμένων εις ωρισμένας περιοχάς της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Αγιος Χαράλαμπος Μυκόνου, διότι αι διατάξεις αύται, καθ` ο μέρος παραβιάζουν την προεκτεθείσαν συνταγματικήν επιταγήν περί της υποχρεωτικής ηπίας βιωσίμου αναπτύξεως των παραδοσιακών οικισμών και αρχαιολογικών χώρων, είναι ανίσχυροι».
Τα ως άνω ισχύουν για την ταυτότητα του νομικού λόγου στην υπό έρευνα περίπτωση,
διότι ο σχεδιασμός του επίδικου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, έχει αμιγώς οικονομικό προσανατολισμό και θα προκαλέσει σοβαρότατη και ανεπανόρθωτη αλλοίωση του παρακτίου φυσικού περιβάλλοντος του νησιού και της παραλίας του Καραπέτη ειδικότερα. Η πρόβλεψη κατασκευής καταφυγίου τουριστικών σκαφών τέτοιου μεγέθους στην θαλάσσια έκταση έμπροσθεν της επένδυσης παραβιάζει ευθέως την συνταγματική υποχρέωση περί ήπιας, βιώσιμης ανάπτυξης των μικρών νησιών όπως η Μύκονος, καθώς και των παραδοσιακών οικισμών και αρχαιολογικών χώρων, στους οποίους συγκαταλέγεται ο οικισμός της Άνω Μεράς.
2. Βάσει της απόφασης του ΣτΕ με αρ.670/2020 απαιτείται τεκμηριωμένη μελέτη πριν τον προγραμματισμό οιουδήποτε λιμένα οιασδήποτε κλίμακας. Τέτοια τεκμηριωμένη μελέτη για την χωροθέτηση του επίδικου καταφυγίου τουριστικών σκαφών εν προκειμένω απουσιάζει, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως παράνομες οι επιμέρους
6
6

προβλέψεις της ΜΠΕ για τον τρόπο κατασκευής του επίμαχου καταφυγίου τουριστικών σκαφών.
3. Η ανεπανόρθωτη βλάβη του παρακτίου και θαλασσίου οικοσυστήματος της περιοχής του Καραπέτη.
-Οι νότιες παραλίες του νησιού παραδοσιακά διαφυλάττονται ως ακτές κολύμβησης και σε αυτές ουδέποτε γίνονται μαρίνες και καταφύγια τουριστικών σκαφών, τα οποία από ανέκαθεν βρίσκονται μόνο στις βόρειες παραλίες του νησιού. Είναι άλλωστε σαφώς ότι η περιοχή ανάπτυξης αποτελείται και από την Ζώνη Β, ήτοι περιοχή οργανωμένων ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ακτών κολύμβησης (2.3α.7)14 της Ζ.Ο.Ε, έκτασης 7.509,20τ.μ, η οποία ναι μεν διατηρείται ως περιοχή προστασίας του οριοθετούμενου ρέματος και της παραλίας αλλά είναι δίπλα στην ζώνη Α ́ όπου θα κατασκευασθεί ο λιμένας.
-Βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης του Υπουργείου Περιβάλλοντος του έτους 1995 επιδιώκεται για το νησί ένα τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα πνίγει τις πολύτιμες παραλίες κολύμβησης. Εν προκειμένω η κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών δίπλα στην ζώνη Β ́ που αποτελεί περιοχή απολύτου προστασίας ( 2.3.α.7.14 ) της ισχύουσας ΖΟΕ είναι σαφές ότι θα αλλοιώσει, επιβαρύνει και καταστρέψει ανεπανόρθωτα την γεωμορφολογία των ακτών της υπόψη περιοχής.
7
-Η κατασκευή του καταφυγίου θέτει σε κίνδυνο τα εντοπιζόμενα (βλ. συνημμένες φωτογραφίες) λειβάδια ποσειδωνίας στην ακτή έμπροσθεν της περιοχής επένδυσης, ενώ είναι γνωστό τοις πάσι, ότι το κεντρικό Αιγαίο αποτελεί χώρο που εμφανίζεται η φώκια MONACHUS. Συγκεκριμένα, η φώκια Monachus ενδημεί στην γειτονική νησίδα Τραγονήσι σε περιοχή με την ονομασία Φωκόσπηλα σε απόσταση περίπου 2 ναυτικών μιλίων από την περιοχή της επένδυσης.
-Η επιβάρυνση της ακτής και του θαλασσίου οικοσυστήματος έμπροσθεν του ξενοδοχειακού καταλύματος, θα είναι τεράστια, αν συνεκτιμηθεί ότι το κύριο βάρος της επένδυσης, όπως παρουσιάζεται εμφατικά στην ΜΠΕ στηρίζεται ακριβώς στην λειτουργία του λιμένα αυτού και άρα στην τεραστία συχνότητα σκαφών που θα ελλιμενίζονται.
Ο Δήμος συνεπώς είναι κατηγορηματικά αρνητικός στην κατασκευή λιμένα τουριστικών σκαφών προς εξυπηρέτηση του ξενοδοχειακού καταλύματος.
IV. ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
Στην ΜΠΕ αναφέρονται επί λέξει τα ακόλουθα:
«Συνολικά, τα πραγματοποιούμενα μεγέθη του τουριστικού συγκροτήματος δε θα ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα από το ΠΔ της 10.06.2020, τα οποία και αναλυτικά είναι:
• • Πραγματοποιούμενη Δόμηση που δε θα ξεπερνά τα 7.922,10 τ.μ.
7

• • Πραγματοποιούμενη Κάλυψη που δε θα ξεπερνά τα 5.281,40 τ.μ.
• • Πραγματοποιούμενος Όγκος που δε θα ξεπερνά τα 43.571,55 κ.μ»
1. Η πρόβλεψη δυναμικότητας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* 192 κλινών αντίκειται ευθέως στην υφιστάμενη ΖΟΕ του νησιού, δεν αιτιολογείται καθόλου στην υποβληθείσα ΜΠΕ ο συγκεκριμένος αριθμό, ενώ θα προκαλέσει τεράστια επιβάρυνση στην περιοχή της επένδυσης, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη τα εξής:
-η ΖΟΕ του 2005 θέτει ως μέγιστο αριθμό τις 150 κλίνες για ξενοδοχεία 5*,
– η με αρ.35/2002 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου ήδη από τότε είχε προτείνει ως όριο τις 100 κλίνες αντί των 150 που εγκρίθηκαν με την ΖΟΕ,
-η λογική της ΖΟΕ που έθεσε το όριο των 150 κλινών στηρίχθηκε στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος του 1995 που ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής:
« παρά την εκτεταμένη επιφάνεια του τομέα τουριστικής ανάπτυξης της ζώνης 2.1.α.1 δεν αναμένεται υποβάθμιση του φυσικού τοπιού δεδομένου ότι αφενός μεν προστατεύονται τα ιδιαίτερα στοιχεία του, δηλαδή οι παραλίες, οι βραχώδεις σχηματισμοί, οι φυσικές εξάρσεις κλπ αφετέρου δε ο καθορισμός μέγιστης δυναμικότητας 150 κλινών σε συνδυασμό με την υποχρέωση για μονάδες Α και ΑΑ κατηγορίας αποτρέπουν δραστικά την δημιουργία τους, ως μη οικονομικά βιώσιμες».
-ταυτόχρονα, η Περιβαλλοντική Μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος του 1995 είχε θέσει ως στόχο μέχρι το 2007 οι χωροθετήσεις νέων τουριστικών μονάδων στην ζώνη 2.1.α.1 να μην ξεπεράσουν αθροιστικά τις 3600 κλίνες.
Συνεπώς, το ποσοστό κάλυψης και δόμησης που προκαλείται από την πρόβλεψη 192 κλινών για την υπόψη ξενοδοχειακή μονάδα, σε απόκλιση από την υφιστάμενη ΖΟΕ θα επιβαρύνει υπέρμετρα όχι μόνο την περιοχή της επένδυσης, αλλά και την συνολική φέρουσα ικανότητα του νησιού.
2. Ως προς την πρόβλεψη κατασκευής υπόγειων υδατοδεξαμενών στα κατασκευαζόμενα κτίσματα του τουριστικού συγκροτήματος ανεξαρτήτως του αριθμού των ορόφων τους και την μη κάλυψη της επιφάνειας του δεύτερου ορόφου μέχρι του 70% της επιφάνειας του ισογείου.
Είναι σαφές ότι οι υπόγειες υδατοδεξαμενές, κατά την συνήθη πρακτική της αυθαίρετης παρέμβασης, να μπορούν μεταγενέστερα να μετατραπούν -η πιθανότερη εξέλιξη- σε χώροι κύριας χρήσης.
8
8

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου το 2002 με την με αρ. 35/2002 γνωμοδότησή του, ήταν απολύτως κάθετο ως προς το ζήτημα των υπογείων υδατοδεξαμενών. Συγκεκριμένα είχε εισηγηθεί να απαγορευθεί η κατασκευή υπογείου στην Μύκονο σε όλες τις Ζώνες, με δεδομένο ότι τούτες αποτελούν το μέσο των παράνομων επεμβάσεων (της παράνομης αύξησης δόμησης αλλά και της εμπορικότητας και της αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος). Είχε λοιπόν προταθεί από το ΔΣ του Δήμου (ήδη από το 2002) η απαγόρευση των υπογείων στις κατασκευές πλην:
-των δεξαμενών αποθήκευσης νερών που οφείλουν να τοποθετούνται σε απομονωμένη θέση από την φέροντα οργανισμό των υπόλοιπων κτιρίων και σε απόσταση από αυτά
-των κολυμβητικών δεξαμενών.
Συνεπώς και ως προς το σημείο αυτό ο Δήμος γνωμοδοτεί αρνητικά.
Ομοίως, γνωμοδοτεί αρνητικά για την εντοπιζόμενη απόκλιση από την ΖΟΕ του νησιού, σε σχέση με την πρόβλεψη που υπάρχει για μη κάλυψη της επιφάνειας του δεύτερου ορόφου μέχρι του 70% του ισογείου. Τούτο είναι σαφές ότι θα οδηγήσει σε συμπαγή και τετράγωνα κτίρια (φαίνονται στην μακέτα), με πρόδηλη την ΑΛΛΟΙΩΣΗ του ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ, παραδοσιακού και κυκλαδίτικου χαρακτήρα του νησιού από τις κατασκευαζόμενες μονώροφες ή διώροφες κατοικίες/βίλες.
3. Η αφετηρία μέτρησης των υψών.
9
Η απόκλιση από την ΖΟΕ εντοπίζεται στη μέτρηση του ύψους των κτιρίων όχι από τη φυσική στάθμη του εδάφους, αλλά από την στάθμη του εδάφους ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ μετά τις εργασίες του κυρίου του έργου με αποτέλεσμα εκ πλαγίου να επιτρέπεται περισσότερη δόμηση. Τούτο ομοίως θα προκαλέσει επιβάρυνση και αλλοίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής επένδυσης χωρίς να αιτιολογείται στην ΜΠΕ, με αποτέλεσμα και ως προς το στοιχείο αυτό ο Δήμος να γνωμοδοτεί αρνητικά.
VI. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.
Στην ΜΠΕ αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«Σύμφωνα με το από 10.06.2020 ΠΔ, για την καλύτερη πρόσβαση στο ακίνητο από την υφιστάμενη οδό πλάτους 5,50 μ., επιτρέπεται η εκτέλεση έργων βελτίωσης αυτής στο τμήμα της από το ακίνητο μέχρι τον κόμβο σύνδεσής της με το κεντρικό, επαρχιακό δίκτυο. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε “Συγκοινωνιακή Μελέτη βελτίωσης της υφιστάμενης οδού πρόσβασης” (ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ, Σεπτέμβριος 2020). Σύμφωνα με αυτήν, οι παράμετροι μελέτης και λειτουργίας της βελτιωμένης οδού θα είναι:
• • Επιτρεπόμενη ταχύτητα Vεπιτρ ≤ 60 km/h για ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας
• • Ταχύτητα Μελέτης Ve = 40 (30 κατά τόπους) km/h
9

• • Η σύνδεση με άλλες οδούς γίνεται μέσω Ισόπεδων Κόμβων»
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να παρατηρηθεί ότι ήδη από το 2002 στην οικεία με αρ.35/2002 γνωμοδότησή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου είχε εισηγηθεί τα εξής:
«να απαγορευθούν περαιτέρω διαπλατύνσεις των οδών στην ζώνη 2.1.α.1 προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση των ξενοδοχείων», με στόχο ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ των εκτός σχεδίου οικισμών του νησιού.
Ο Δήμος δε δύναται να παράσχει τη συναίνεσή του στην κατασκευή οιουδήποτε κόμβου/βελτιωτικού έργου για την σύνδεση του συγκροτήματος με το επαρχιακό οδικό δίκτυο, αφού έχει από το 2002 ταχθεί κατά οιασδήποτε παρέμβασης στο οδικό δίκτυο των εκτός σχεδίου οικισμών του νησιού, για την διαφύλαξη του παραδοσιακού, αγροτικού χαρακτήρα τους και για την ανάσχεση της τουριστικής ανάπτυξης σε αυτούς.
VII. ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ.
Στην ΜΠΕ αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«1.2.4.3 Πεδίο προσγείωσης / απογείωσης ελικοπτέρων
10
Η περιστασιακή εξυπηρέτηση των πελατών της εξεταζόμενης τουριστικής επένδυσης από αέρος θα επιτευχθεί με την κατασκευή ενός πεδίου προσγείωσης / απογείωσης ελικοπτέρου στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου του καταφυγίου. Επειδή η κατασκευή του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών ενδέχεται να μην γίνει ταυτόχρονα με την κατασκευή των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων (για λόγους ανωτέρας βίας όπως π.χ. κορονοϊός, οικονομική ύφεση κλπ.) αλλά σε δεύτερο χρόνο, πρόκειται να κατασκευαστεί ένα πεδίο προσγείωσης / απογείωσης ελικοπτέρου εντός του περιβάλλοντος χώρου του ξενοδοχείου και, συγκεκριμένα, στο βορειοδυτικό άκρο του γηπέδου, πλησίον του χώρου στάθμευσης οχημάτων».
Η κατασκευή ελικοδρομίου είναι πέρα από πρόδηλο ότι συνεπάγεται γενική επιβάρυνση του φυσικού και ανρθωπογενούς περιβάλλοντος του νησιού, υπέρμετρη ηχητική αλλά και οπτική ρύπανση η οποία είναι σαφές ότι θα προκαλέσει επιβάρυνση τόσο στον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Μεράς, όσο και σε όλο το νησί στο οποίο ευρίσκονται αρχαία και μνημεία, αποτελούντα στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα οποία χρήζουν προστασίας από κάθε μορφής άμεση ή έμμεση βλάβη, όπως είναι ο θόρυβος και τα καυσαέρια ελικοπτέρων.
VIII. ΥΔΡΕΥΣΗ.
Στην ΜΠΕ αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«1.2.4.4 Ύδρευση
Όσον αφορά την ύδρευση, η εξυπηρέτηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης θα γίνει:
10

από μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 130 κ.μ. / ημέρα, όπου το προς επεξεργασία νερό θα προέρχεται από τη θάλασσα.
και δεκατέσσερις (14) περιοχές με χαρακτηριστικό (2.3α.7), οι οποίες είναι περιοχές διαφύλαξης των αξιόλογων παραλιών – ακτών κολύμβησης του νησιού».
1. Η κάλυψη υδρευτικών και αποχετευτικών αναγκών δεν έχει διασφαλιστεί, αφού η ΔΕΥΑΜ έχει βεβαιώσει στην ίδια την εταιρία BLUE IRIS ότι η περιοχή επένδυσης δεν μπορεί να καλυφθεί από το δίκτυό της, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που της απηύθυνε η εταιρία.
2. Η λύση του προβλήματος με την μονάδα αφαλάτωσης παρίσταται περιβαλλοντικώς άκρως προβληματική, εάν ληφθεί υπόψη ότι στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών ΥΔ Νήσων Αιγαίου επισημαίνεται ότι, το σημαντικότερο πρόβλημα των μονάδων αφαλάτωσης που σχετίζεται με την παραγόμενη άλμη, η οποία δημιουργείται κατά την επεξεργασία του θαλασσίου ή υφάλμυρου νερού και διοχετεύεται στην θάλασσα αποτελεί δυνητική πίεση για τα παράκτια υδατοσυστήματα. Επισημαίνεται στο πλαίσιο αυτό ότι η υπόψη επένδυση περιλαμβάνει και την ζώνη Β ́, ήτοι την περιοχή 2.3α.7.14 της ΖΟΕ (προστατευόμενες ακτές κολύμβησης), με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καλή ποιότητα των υδάτων της περιοχής του Καραπέτη από την διοχέτευση άλμης στα νερά έμπροσθεν της επένδυσης.
IX. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.
Στην ΜΠΕ αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«1.2.4.5 Αποχέτευση
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
Για την εξυπηρέτηση του έργου πρόκειται να κατασκευαστεί Εγκατάσταση Τριτοβάθμιας Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων.
Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, δυναμικότητας 90 m3/day, θα ακολουθεί τις ελάχιστες συμβατικές παραμέτρους για επαναχρησιμοποίηση σε αστική χρήση, όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011).
Με την προτεινόμενη ΕΕΛ επιλύεται το πρόβλημα της επεξεργασίας των λυμάτων που προέρχονται από το ξενοδοχείο και το καταφύγιο τουριστικών σκαφών, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων».
Η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός) αποτελεί την δραστικότερη επέμβαση στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής, αφού είναι εμφανές το που θα διοχετεύονται τα λύματα της επένδυσης, ενώ εξίσου εμφανής είναι και η καταστροφή που θα προκληθεί όχι μόνο στο θαλάσσιο οικοσύστημα αλλά και στην ζώνη Β ́ του ΕΣΧΑΣΕ που είναι περιοχή απολύτου προστασίας, αφού αποτελείται από ακτές κολύμβησης (ζώνη (2.3α.7.14, οι οποίες είναι περιοχές διαφύλαξης των αξιόλογων παραλιών – ακτών κολύμβησης του νησιού).
Η εταιρία αναφέρει τα εξής κατά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων:
«ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
11
11

Η μόνη θετική ίσως επίπτωση του Σεναρίου αυτού είναι η διατήρηση της υφιστάμενης εικόνας του φυσικού τοπίου του ακινήτου και της νοτιοανατολικής Μυκόνου γενικότερα. Το τοπίο όμως της Μυκόνου είναι χαρακτηρισμένο ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όχι μόνο για τη φυσικότητά του αλλά και για την αρχιτεκτονική ομορφιά και ιδιαιτερότητα του δομημένου περιβάλλοντός του.
Ενδεχομένως όμως να μην είναι θετική καθώς, η πρόταση ανάπτυξης του ακινήτου υιοθετεί πλήρως το αρχιτεκτονικό πρότυπο της Χώρας της Μυκόνου (άρα εντάσσεται πλήρως και αναδεικνύει πλήρως το προστατευτέο αντικείμενο του ΤΙΦΚ) και, παράλληλα, εμπλουτίζει σε μεγάλο βαθμό το βλαστητικό ένδυμά του, το οποίο σήμερα είναι πολύ υποβαθμισμένο, κοντά στο τελευταίο στάδιο της οικολογικής διαδοχής για τα μεσογειακά οικοσυστήματα, τη φρυγανική βλάστηση. Την ίδια στιγμή, το προτεινόμενο έργο δεν επιβαρύνει τις περιβαλλοντικές υποδομές και τα υδατικά αποθέματα του νησιού, καθώς καλύπτει με ίδια μέσα τις υδατικές του ανάγκες, την αποχέτευση και τον καθαρισμό των λυμάτων του και ένα μέρος από τις ενεργειακές του ανάγκες (με τα Φ/Β). Τέλος, με την οργανωμένη διαχείριση των αποβλήτων του έργου, ελάχιστες ποσότητες θα οδηγούνται για ταφή, επιβαρύνοντας σε αμελητέο βαθμό την αντίστοιχη υποδομή του νησιού (ΧΥΤΑ)».
Η υπηρεσία μας αξιολογεί την μηδενική λύση της ΜΠΕ ως μονόδρομο για την διατήρηση της φυσιογεωμορφολογίας της περιοχής, για την διατήρηση της οικιστικής και αρχιτεκτονικής της παράδοσης, για την διαφύλαξη των νότιων ακτών της στην θέση Καραπέτης, για την αποφυγή δημιουργιας νέων ογκωδέστατων τουριστικών καταλυμάτων που οι υποδομές του νησιού αδυνατούν να υποδεχθούν και για την προστασία των κατοίκων του νησιού που διαβιούν σε αυτό.
Είναι άλλωστε πρόδηλο από τις παραδοχές της ίδιας της ΜΠΕ ότι πλην του ΑΜΙΓΩΣ οικονομικού κριτηρίου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ άλλη παράμετρος που να ισοσκελίζει στο ελάχιστο την τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα προκαλέσει η υπό υλοποίηση επένδυση στο νησί, η οποία επιβάρυνση δεν έχει καθόλου τοπικό χαρακτήρα, αλλά τουναντίον διακυβεύει την φέρουσα ικανότητα όλης της Μυκόνου και θα επιφέρει τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και σε βάθος χρόνου ολέθριες συνέπειες για το θαλάσσιο, φυσικό και ανθρωπογενές της περιβάλλον, όπως και για τους κατοίκους της.
Η ίδια η ΜΠΕ άλλωστε παραθέτει Πίνακα 1 με τίτλο «Συγκεντρωτική παρουσίαση των επιπτώσεων στις επιμέρους περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά τη φάση κατασκευής», οι οποίες στην συντριπτική πλειοψηφία τους (21) είναι για όλα τα κριτήρια αρνητικές έναντι μόλις 9 που κρίνονται θετικές και οι οποίες είναι σαφές ότι αξιολογούνται υποκειμενικώς, αφού αφορούν μη αντικεμενικώς μετρήσιμες παραμέτρους βάσει ποσοτικοποιημένων δεικτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω σκέψεις, η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου αρνητικά ως προς την έγκριση της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 192 κλινών, καταφυγίου τουριστικών σκαφών και των υποστηρικτικών αυτών έργων, στη θέση «Καραπέτης», Δήμου Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΧΑΣΕ της εταιρίας BLUE IRIS A.E» και για το σύνολο αυτής
Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης
Μιχαήλ Τσιμπλάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός
12
12

Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις από τα μέλη του Δ.Σ. προς τους εκπροσώπους της εταιρείας «BLUE IRIS S.A.» σχετικά με την υπό κατασκευή του αναφερόμενου του τουριστικού συγκροτήματος, δίνοντας έμφαση στα λύματα, στην αφαλάτωση και ειδικότερα στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω μελέτη.
Κατόπιν αυτών, το λόγο πήρε ο Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κος Χ. Βέρώνης ο οποίος κατέθεσε εγγράφως την άποψη της παράταξης του, η οποία έχει όπως παρακάτω:
Τοποθέτηση της Μείζονος Δημοτικής Μειοψηφίας για την ΜΠΕ της ̈ BLUE IRIS A.E ̈
Μύκονος 26/2/2021
• Με το υπ’ αριθμ. 8805/574/28.01.21 του ΥΠΕΝ διαβιβάζεται η ΜΠΕ που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων δυναμικότητας 192 κλινών, καταφυγίου τουριστικών σκαφών και των υποστηρικτικών αυτών έργων στην θέση Καραπέτης Άνω Μεράς Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης ΕΣΧΑΣΕ της εταιρίας BLUE IRIS AE.
• Το θέμα αυτό έρχεται για δεύτερη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την προηγούμενη φορά είχαμε αναπτύξει εκτενώς τις θέσεις μας τόσο ως
προς την συγκεκριμένη επένδυσή, όσο και ως προς τις νομοθεσίες που διέπουν την Μύκονο και είχαμε εκφραστεί ως προς την ανάπτυξη και το 13 περιβάλλον αυτής. Από αυτά δεν συμπεριλήφθηκε τίποτα στην τότε απόφασή, αλλά ανεγράφη στο πρακτικό ότι … περισσότερα υπάρχουν
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
• Το ίδιο συνέβη σε παρόμοια περίπτωση άλλης στρατηγικής επένδυσης, όπου ανεξάρτητα από την απόφαση ζητούσαμε να συμπεριληφθεί στο πρακτικό ότι δεν συμφωνούμε με την εισήγηση, πράγμα το οποίο δεν έγινε.
• Τονίζουμε ότι η Μύκονος είναι τόπος φυσικού κάλλους και διέπεται από ειδικά διατάγματα τα οποία καθορίζουν με αυστηρότητα και ακρίβεια τόσο τους όρους Δόμησης όσο και την μορφολογία των κατασκευών. Συγκεκριμένα η πρώτη μελέτη που προστάτευσε την Μύκονο ήταν η μελέτη <Καλλιγά Ρωμανού>, απόρροια της οποίας ήταν οι ζώνες ανάπτυξης (μπλε ζώνες ΦΕΚ 33Δ1981) σε περιοχές των Νοτίων παραλίων του νησιού, στις οποίες επιτρεπόταν ξενοδοχεία μεγάλα, δηλαδή μεγαλύτερα των 3.000 m3 .
• Μία εξ αυτών ήταν η περιοχή του Καραπέτη. Στην συνέχεια με το διάταγμα 243Δ/2005 -ως απόρροια τη ειδικής χωροταξικής μελέτης- καθορίστηκαν ζώνες και όροι δόμησης για όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού και μάλιστα με αυστηρότατους όρους και περιορισμούς ως προς την δόμηση. Και πάλι η περιοχή αυτή εντάχθηκε
13

στις νέες μπλε ζώνες, όπου επιτρέπονται ξενοδοχεία μέχρι 150 κλίνες σε ενιαία έκταση, ή αυτοτελή ξενοδοχεία σε μικρότερα τμήματα εκτάσεων. Λόγω της αυστηρότητας του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος προσέφυγαν στο ΣΤΕ ομάδες πολιτών, προκειμένου το διάταγμα να γίνει ηπιότερο, με συνδρομή και του Δήμου, ενώ ταυτόχρονα προσέφυγε και η Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής κληρονομίας με σκοπό το διάταγμα να γίνει αυστηρότερο.
• Το ΣΤΕ με δύο αποφάσεις του την 3628 και την 3641 στα τέλει του 2009 ουσιαστικά μηδένισε την δόμηση στις ζώνες προστασίας, δηλαδή έκανε το διάταγμα αυστηρότερο. Η συγκεκριμένη περιοχή του Καραπέτη και πάλι παρέμεινε με τους ίδιους όρους δόμησης ως ζώνη ανάπτυξης.
• Στην συνέχεια προκηρύχθηκε από τον Δήμο το 2008 και ανατέθηκε το 2010 η μελέτη ΓΠΣ για όλο το νησί της οποίας η Α και Β φάση κατατέθηκαν στον Δήμο και αναλύθηκαν στους μηχανικούς. Η τελευταία Β1 φάση-πρόταση, ορίζει στο συνημμένο χάρτη την συγκεκριμένη περιοχή την και πάλι ως ζώνη ανάπτυξης. Η τελευταία αυτή μελέτη λαμβάνει υπόψιν της, την Προκαταρκτική μελέτη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τις φυσικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τα Ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά άλλα, όπως το περιβάλλον , η κλιματική αλλαγή ,οι πόροι ,οι μεταφορές, η απασχόληση και κινητικότητα, η εκπαίδευση κ.λ.π., που αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη.
• Την μελέτη αυτή ο κ. Κουκάς με προφορική εντολή του προς τους μελετητές την διέκοψε, δίχως να παρουσιαστεί αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ακουστούν απόψεις και να δοθούν κατευθύνσεις προς τους μελετητές, τόσο στο σύνολο όσο και ανά περιοχή, είτε προς την πλευρά τις ανάπτυξης είτε προς την πλευρά της προστασίας και έτσι να υπάρχει διαχρονικό σχέδιο όλου του νησιού, ανεξάρτητα αν στην συνέχεια εκκρίνετο απαραίτητη η προκήρυξη ΤΧΣ ή ΤΠΣ, εφόσον δεν είχαν ικανοποιηθεί όλες οι προτεραιότητες.
• Ως προς την συγκεκριμένη επένδυση αυτή θα μπορούσε να χωριστεί σε δυο σκέλη, ήτοι στο σκέλος που αφορά την ιδιωτική έκταση των επενδυτών και στο σκέλος που αφορά το Δημόσιο χώρο που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ευαίσθητο οικοσύστημα του παράκτιου χώρου (αμμουδιά και βραχώδης έκταση) και της θάλασσας.
• Ως προς τον ιδιωτικό χώρο, η επένδυση είναι νόμιμη όπως αναλύθηκε ανωτέρω και δεν αφορά επένδυση που προσπαθεί να οικοδομήσει σε απαγορευμένη ζώνη, αδιαφορώντας για ότι ισχύει από τα διατάγματα
14
14

ως προς τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των ακίνητων και τον ντόπιο εν γένει πληθυσμό.
• Ως προς τον Δημόσιο χώρο τα πράγματα είναι διαφορετικά και ο κάθε επενδυτής οφείλει να σέβεται τον Τόπο στον οποίο πηγαίνει να επενδύσει και ειδικά έναν κορυφαίο και με μεγάλη ιστορία τουριστικό προορισμό όπως είναι η Μύκονος.
• Η συγκεκριμένη ΜΠΕ αναφέρεται αναλυτικά στις νομοθεσίες τις οδηγίες, τα χαρακτηρίστηκα της περιοχής και το έργο, δίχως τον ανωτέρω διαχωρισμό, πράγμα το οποίο εμείς ως αντιπολίτευση στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο που αφορούσε αυτό το θέμα, το είχαμε ζητήσει.
• Στο αμφιβόλου προελεύσεως εισηγητικό σημείωμα της Τεχνικής υπηρεσίας που αφορά την ΜΠΕ ,γίνεται προσπάθεια διαφορετικής προσέγγισης , απ’ όλα τα προαναφερθέντα που διέπουν την νήσο Μύκονο.
Ως παραδείγματα :
α) Αναφέρεται στην έννοια του Μυκονιάτικου χωριού, ως αρνητικού στοιχείου της μελέτης. Με άλλα λόγια, επειδή οι μελετητές προσπάθησαν μορφολογικά το τουριστικό αυτό ξενοδοχείο , να το προσαρμόσουν στο ειδικό διάταγμα της Μυκόνου 336 Δ’ /76 , αυτό παρουσιάζεται ως αρνητικό και γίνεται προσπάθεια να αναφερθεί , ότι η Μύκονος ήταν άπολις, όταν από την αρχαία εποχή είχε πολίσματα, ανάλυση η οποία σε κάθε περίπτωση είναι άσχετη με το ζήτημα.
β) Αναφέρεται στους όρους δόμησης, όταν η συγκεκριμένη επένδυση θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί σε τρείς επενδύσεις των 150 περίπου κλινών η κάθε μία. Αναφέρεται επίσης σε θέματα δρόμων των 5,5 μέτρων, όταν με την υπουργική απόφαση 216/2015/ΦΕΚ10Β’/Υπουργός κ. Όλγα Κεφαλογιάννη , είναι γνωστό ότι τα 5,5μ. έχουν καταργηθεί και έχουν μετατραπεί σε 3,5μ. , ενώ σήμερα ξενοδοχεία μπορούν να ανεγερθούν και σε δρόμους υπό την μορφή δουλείας. Σημειώνεται ότι με την ίδια απόφαση όλοι οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων, που με τις παλιές προδιαγραφές απαιτούσαν εκατοντάδες τετραγωνικών μέτρων, σήμερα για τα 5-άστερα απαιτούνται μόνο 60 τμ.
γ) Δεν αναγράφεται ότι ούτως ή άλλως, πάντοτε η έγκριση Καταλληλόλητας για την ανέγερση τουριστικής εγκατάστασης, απαιτεί την εξασφάλιση από τον ιδιοκτήτη δικών του συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
15
15

δ) Αναφέρεται επίσης και στην μηδενική λύση ως μονόδρομο για την διατήρηση της φυσιογεωμορφολογίας της περιοχής , αποκρύπτοντας ότι η ίδια υπηρεσία που πολιτικά ελέγχεται από τον δήμο Μυκόνου (είτε ως πολεοδομία Μυκόνου είτε ως πολεοδομία Σύρου) , έχει δώσει νομίμως εν επαφή με την υπό εξέταση επένδυση ίση ή μεγαλύτερη τουριστική επένδυση, επίσης σε μεγάλη εταιρεία που ήλθε στη Μύκονο και αγόρασε έκταση στο ίδιο σημείο .
• Η ανάλυση που επιχειρείται στο σημείο αυτό αλλά και γενικότερα το πνεύμα όλου του εισηγητικού σημειώματος , εφόσον ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο, προκαλεί τον νομοθέτη, είτε να σταματήσει τη δόμηση στη Μύκονο, είτε στην καλύτερη περίπτωση να καταργηθούν τα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα να θίγεται , μόνο ο ντόπιος πληθυσμός και οι ντόπιοι επενδυτές και να ακυρώνεται η ανάπτυξη της Άνω Μεράς. Αυτό άλλωστε είχε συμβεί σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο , όπου διαφωνήσαμε με την εισήγηση και το αποτέλεσμα ήταν οι στρατηγικές επενδύσεις να προχωρούν και τα μικρά τουριστικά καταλύματα που κυρίως αφορούν ντόπιους να έχουν ανασταλεί.
• Σήμερα η Δημοτική πλειοψηφία (όσοι τουλάχιστον είναι υπεύθυνοι), επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά με αφορμή την ίδια στρατηγική επένδυση, την αρχική εσφαλμένη προσέγγιση της.
Χωρίς ουσιαστικό Σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για το νησί μας, χωρίς στρατηγική, επιχειρούμε παιχνίδια επικοινωνίας ή μάχες εντυπώσεων, αδιαφορώντας για την ουσία και για την πραγματική προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του νησιού, πράγμα το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνους.
Δίχως διαμορφωμένη, σταθερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη για το θέμα των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων (στρατηγικών ή μη), δεν μπορεί να διαμορφώνεται άποψη, ανάλογα με την επένδυση ή τον επενδυτή.
Και παρεμπιπτόντως προκαλούμεθα, όταν εμφανίζεται ως συντάκτης της εισήγησης-γνωμοδότησης του Δήμου επι της Περιβαλλοντικής Μελέτης της επένδυσης, η Τεχνική Υπηρεσία. Υποτιμάται η νοημοσύνη μας και εκτίθενται και οι υπάλληλοι του Δήμου.
• Για το θέμα του ιδιωτικού τουριστικού λιμένα, αλλά και του τελεφερίκ που προβλέπει η μελέτη είχαμε εκφράσει εξ αρχής τη διαφωνία μας.
Για μας είναι θέμα αρχής, διότι αφορά στη λειτουργία του δημόσιου χώρου και των ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων. Δεν συμφωνούμε με την λογική της χωροθέτησης διάσπαρτων ιδιωτικών
16
16

τουριστικών λιμένων στις παραλίες του νησιού. Τα έργα αυτά αντίκεινται στη μορφολογία των ακτών της Μυκόνου, επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον και καταλαμβάνουν ζωτικό χώρο, σε βάρος άλλων ήπιων θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
Η θέση μας αυτή προκύπτει, πέραν των άλλων , από όλες τις προγενέστερες μελέτες που έχουν γίνει για την Μύκονο (Αναπτυξιακή Μελέτη Νήσου Μυκόνου, Μελέτη ευρύτερης περιοχής λιμένος Μυκόνου κ.α. ) και ορίζουν επακριβώς που μπορούν και πρέπει να γίνουν τέτοια έργα – προκειμένου αφενός να εξυπηρετήσουν τον τουρισμό και αφετέρου να μην αλλοιώσουν και καταστρέψουν τις νότιες παραλίες που αποτελούν το φυσικό πόρο του νησιού .
• Ο Δήμος δεν έχει παρεμβεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η μαρίνα στο νέο Λιμάνι και την ίδια στιγμή – δεν έχει πει κουβέντα για όσα έχουν ανακοινωθεί περί κατασκευής μεγάλης ιδιωτικής μαρίνας στον Πλατύ Γιαλό που εφόσον υλοποιηθεί θα καταστρέψει δύο από τις πιο φημισμένες παραλίες (πλαζ) του νησιού.
• Εν κατακλείδι , όπως συνολικά παρουσιάζεται η περιβαλλοντική μελέτη δεν μας βρίσκει σύμφωνους, ενώ είμαστε αντίθετοι με την Εισήγηση, που όπως διατυπώνεται, αντιτίθεται στη διαχρονική ανάπτυξη της Μυκόνου, ακυρώνει πλήρως, όχι την επένδυση , αλλά την ανάπτυξη της Άνω Μεράς, όταν μάλιστα η Τεχνική Υπηρεσία , δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία στην τήρηση της νομιμότητας και της μορφολογίας των κατασκευών και ειδικά σε ορισμένα κραυγαλέα ζητήματα, πράγμα που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα γενικότερα, και μακροπρόθεσμα είναι αντίθετο με τα συμφέροντα του νησιού μας και το ντόπιο λαϊκό αίσθημα.
Για την Δημοτική Παράταξη της Μείζονος Μειοψηφίας (ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ)
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ
Μετά τα παραπάνω το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Μυκόνου κος Κωνσταντίνος Κουκάς, ο οποίος συνοψίζοντας τις απόψεις των μελών του συμβουλίου όπως κατατέθηκαν μετά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δόθηκαν, ενημέρωσε το σώμα σχετικά με την άσκηση του Δήμου Μυκόνου ενδίκων μέσων (αίτηση ακύρωσης, ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιον του ΣτΕ, σε συνέχεια της προηγούμενης αρνητικής γνωμοδότησής του Δ.Σ. για την επένδυση στην περιοχή του Καραπέτη, για την ακύρωση του ΠΔ που εγκρίνει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Χωρικής
17
17

Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων στη θέση Καραπέτης της νήσου Μυκόνου και ανακεφαλαιώνοντας, πρότεινε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να γνωμοδοτήσουν αρνητικά ως προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 192 κλινών, καταφυγίου τουριστικών σκαφών και υποστηρικτικών αυτών έργων, στη θέση «Καραπέτης» Άνω Μεράς Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) της επένδυσης «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» της εταιρείας «BLUE IRI S Α.Ε.».
Έγινε διαλογική συζήτηση και μετά από τα πιο πάνω το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε
υπόψη
του τα ανωτέρω, καθώς και:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – ΦΕΚ Α ́ 114/8-6-2006
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 65 παρ. 1)
3. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ
«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοïού»
4. Tην με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/20-02-2021 (ΦΕΚ 648/Β ́/20-02-2021) Κ.Υ.Α.
5. Την υπ’ αριθ. 128/2019 απόφαση του Δ.Σ. «Περί ενημέρωσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» στη θέση «Καραπέτης» Μυκόνου και λήψη σχετικής απόφασης» (ομόφωνη αρνητική
γνωμοδότηση)
6. Την υπ’ αριθ. 80/2020 απόφαση της Ο.Ε. «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων» με την
οποία η Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει άσκηση παντός ένδικου βοηθήματος και ένδικου μέσου (αίτηση ακυρώσεως, ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής) ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση του ΠΔ που εγκρίνει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων στη θέση Καραπέτης της νήσου Μυκόνο ».
7. Tην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αναφερόμενη επένδυση στη θέση Καραπέτης Άνω Μεράς Μυκόνου
8. Τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπροσώπους της εταιρείας BLUE IRIS S.A.
9. Την προσφυγή του Δήμου Μυκόνου ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση του ΠΔ που εγκρίνει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων στη
θέση Καραπέτης της νήσου Μυκόνου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,
Α. Γνωμοδοτεί αρνητικά ως προς την Μελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 192 κλινών, καταφυγίου τουριστικών σκαφών και υποστηρικτικών αυτών έργων, στη θέση «Καραπέτης» Άνω Μεράς Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) της επένδυσης «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» της εταιρείας «BLUE IRIS Α.Ε.»
Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.
Υπέρ της αρνητικής Γνωμοδότησης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Μεράς
Μυκόνου κος Πέτρος Σταυρακόπουλος..

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2021.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΜΑΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ακριβές αντίγραφο Μύκονος, 26/02/2021

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
7
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.