ΤΟΠΙΚΑ

Οι αλλαγές στους Δήμους και τις Περιφέρειες

Οι αλλαγές στους Δήμους και τις Περιφέρειες

Τροχάδην κινούνται οι διαδικασίες για την ψήφιση του Ν/Σ που αφορά την κυβερνησιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών. Κατετέθη το βράδυ της Παρασκευής, λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, και η συζήτησή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή ξεκινά τη Δευτέρα στις 10.00 π.μ.

 

OAIRETOSσυνέκρινε το περιεχόμενο του Ν/Στης δημόσιας διαβούλευσης (που εξετάστηκε και στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ), με το περιεχόμενο του Ν/Σ που κατετέθη τελικά στη Βουλή.

 

Οι αλλαγές που επέφερε η Κυβέρνησηστο αυτοδιοικητικό Μέρος Α’ είναι μικρές σε επιμέρους σημεία, ιδίως νομοτεχνικήςφύσης και δεν μεταβάλλουν την πολιτική ουσία της νομοθετικής παρέμβασης.

Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ενημέρωση, αναλύσεις και ο σχολιασμός πουέχουν προηγηθεί,  εξακολουθούν να ισχύουν.  (Θυμηθείτε ενδεικτικά:“τελικά διασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα των Δήμων; εδώ )

 

Όπως προκύπτει από τις διαφορές, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ -κατά κανόνα- άκουσε και διόρθωσε τα λάθη που εκ παραδρομήςείχαν εμφιλοχωρήσει στο Ν/Σ, όχι όμως σημεία κριτικής που εμπεριείχαν και πολιτική αυτοδιοικητική ουσία.

Οι διαφορές αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται η μεταβολή για τον ορισμό των Αιρετών Μελών στη διοίκηση των Νομικών Προσώπων Δήμων και Περιφερειών:

– Το Ν/Σ αρχικά ανέφερε πως τα 3/5 “προέρχονται από την Παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης” (να σημειωθεί ότι πλέον “παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος” είναι “οι συμπράττουσες παρατάξεις” για τους Δήμους όπου θα υπογραφεί “σύμπραξη”).

– Τώρα αυτό άλλαξε σε:“τα 3/5 υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη”.

 

Επιπλέον, να σημειωθεί πωςπροστέθηκαν νέες διατάξεις.  Ξεχωρίζει το πρόσθετο εκτενές άρθρο 18,για τους νέους Δήμουςπου δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ.  Ρυθμίζει σειρά παραμέτρων ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του ν.4600/2019 για το προσωπικό και τις περιουσιακές σχέσεις των Δήμων αυτών.  Οι ρυθμίσεις είναι διοικητικού-δημοσιονομικού περιεχομένου, αναδεικνύουν πάντως προχειρότητα και βιασύνη στην τότε νομοθέτηση,που τώρα χρήζει συμπληρώσεων.

 

 

ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ
1παρ.2 Διορθώθηκε το λάθος αναγραφής “Δήμαρχος” αντί του ορθού “Περιφερειάρχης”
2 Διορθώθηκε ο τίτλος του αρ.74 του ν.3852 στο ορθό(από “Οικονομική Επιτροπή Δήμων” στο “Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής”)
3 παρ.1 συντάσσει τον προϋπολογισμό “συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού”
“Αποφασίζει για τη μετακίνηση του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων” “αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων”
“Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο.”

 

Διαγράφηκε (ερχόταν σε αντίθεση με άλλο σημείο του Ν/Σ, με το αρ.9 που ορίζει σχετική αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής)
“Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους.” Διαγράφηκε
“Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συντάσσει και εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού.” Διαγράφηκε (υπήρχε και επικάλυψη με άλλο σημείο του Ν/Σ και αντίθεση με άλλο)
“Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία” Η διαγραφή του πλαφόν σημαίνει ότι η σχετική αρμοδιότητα ανεξαρτήτως ποσού θα ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή. (Σήμερα ίσχυε με το όριο έως 120.000, ρύθμιση που είχε εισαχθεί με το αρ.203 Κλεισθένη)
“β) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000)(…)”

 

Χωρίς το πλαφόν ισχύει και σήμερα. Εάν εισαγόταν το όριο των 60.000, θα σήμαινε ότι η αρμοδιότητα από αυτό και άνω θα μεταφερόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο (θα ήταν σε αντίστροφη δηλαδή πορεία από τη γενική κατεύθυνση του Ν/Σ).
“ιστ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή Ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους.” προστέθηκε στο τέλος “σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ.Δ.9 του ν.4336/2015)”
“ιζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση”

 

Προστέθηκε “και προμηθειών”.Εάν παρέμενε χωρίς την προσθήκη, θα σήμαινε ότι όλες οι σχετικές αρμοδιότητες για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών θα ανήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
“τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,” προστίθεται στο τέλος “καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ.3 του ίδιου άρθρου”
“την έγκριση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου” “την έγκριση των προϋπολογισμών, τωνισολογισμών, των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένωντων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.”
Αρ.3παρ.2 Στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών επέρχονται αντιστοίχως οι ανωτέρω αλλαγές που αναφέρθηκαν για την παρ.1της Οικονομικής Επιτροπής Δήμων.

Επίσης, διορθώνονται σφάλματα, όπως η αναγραφή “Δήμαρχος” αντί του ορθού “Περιφερειάρχης

5 “Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:” Διορθώθηκε σωστά σε “Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010”

 

Απαλείφθηκε και δεν κατετέθη η εξής διάταξη“19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 246 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής».”
ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:“Στο τέλος της παρ.1 του αρ.267 του Κώδικα Δήμων προστίθεται εδάφιο «Ειδικά για τις αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από τους φορείς της περ.α’ της παρ.1 του αρ.100 του ν.3852/2010, είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά τη λήξη που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, με κατάλληλη τροποποίηση του καταστατικού τους»”
ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:“Στο τέλος της παρ.2 του αρ.56 του ν.4483/2017 προστιθεται εδάφιο: «Εφόσον κατά το χρόνο λήξης της διετούς παράτασης δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έκδοσης νέας πράξης παραχώρησης ή κατάργησης της θέσης και ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο, η μίσθωση δύναται να ανανεωθεί έως την ολοκλήρωση των προηγούμενων διαδικασιών και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου»”.

Αφορά μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείων.

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:“Όπου σε διατάξεις νόμων, π.δ. και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις αρμοδιότητες, οι οποίες με τον παρόντας νόμο έχουν μεταβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή ή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εφεξής αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής.”
ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: “Στις Περιφέρειες, ως «Αρμόδια Υπηρεσία» κατά την έννοια της παρ.2 του αρ.118 του ν.4412/2016 για ποσά έως 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο Περιφερειάρχης και σε κάθε άλλη περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή”.

Αφορά τις απευθείας αναθέσεις.

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:“Υφιστάμενοι ορισμού ληξιάρχων θεωρούνται ισχυροί έως τον ορισμό νέων κατά την παρ.2 του αρ.2 του ν.344/1976”
6 “Εφεξής, όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός αιρετών μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αντίστοιχα, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα των μελών αυτών με τους αναπληρωτές τουςΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗμε την οποία εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχαΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, και τα δύο πέμπτα από τις λοιπές παρατάξεις. Ο συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων δεν θίγεται.”

 

9 – 10 – 11 “που κατατίθενται από τους Επικεφαλής των Παρατάξεων” “που συντάσσονται και κατατίθενται από τους Επικεφαλής των Παρατάξεων”
12 προστίθεται “οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους”
13, 14 Τα άρθρα δεν είχαν τίτλους, προστέθηκαν
15 Απαλείφθηκε και δεν κατετέθη η τελευταία παράγραφος με την οποία θα δημιουργούνταν (3) θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου του “Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά» του ν.4549/2018.
18 ΝΕΟ ολόκληρο το άρθρο,

αφορά τους νέους Δήμους (Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Δυτικής Λέσβου, Μυτιλήνης, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βελβεντού, Σερβίων).

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
7
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.