ΤΟΠΙΚΑ

Ο βρεφονηπιακός σταθμός της Μυκόνου

Ο βρεφονηπιακός σταθμός της Μυκόνου

Ένα βήμα πριν την υλοποίηση βρίσκεται ο πρώτος βρεφονηπιακός σταθμός της Μυκόνου.

Σύντομο ιστορικό του έργου:

17 Δεκεμβρίου 2010 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. , με αντικείμενο τη σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου».

Φεβρουάριο 2012, η ανάδοχος εταιρεία εκπόνησε σε μερική εκτέλεση της σύμβασης, την ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Μυκόνου» στην οποία περιλαμβάνεται ειδικότερα (α) η τεχνική περιγραφή προμελέτης (β) φωτογραφική αποτύπωση. 

21 Δεκεμβρίου 2012, η αρμόδια επιτροπή του Δήμου Μυκόνου συνέταξε την ταυτόχρονη βεβαίωση καλής εκτέλεσης που αφορά στην εκπόνηση ΜΟΝΑΧΑ προμελέτης έναντι της συμφωνηθείσης αμοιβής της αναδόχου , ποσού δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών ( (17.844,28 ).

31 Δεκεμβρίου 2012, το Ελεγκτικό Συνέδριο (υπηρεσία Επιτρόπου) με την υπ’ αριθ. 113 πράξη του ΔΕΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ το ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου. 

Έκτοτε, η Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. αποσύρθηκε και η σύμβαση που είχε καταρτιστεί εκτελέστηκε μόνον ως προς το πρώτο στάδιο με την εκπόνηση και παράδοση της Προμελέτης Αρχιτεκτονικών για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου».  (Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου  κατόπιν ενεργειών μας, διενήργησε εκ νέου τις διαδικασίες και εξέδωσε το υπ’ αριθ. 73 / 02-06-2016 ένταλμα πληρωμής, για την εξόφληση του από 2012 τιμολογίου της εταιρείας , το οποίο εν τέλει θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η εταιρεία έλαβε την αμοιβή της και εξοφλήθηκε πλήρως για την παρεχόμενη υπηρεσία της.)

10 Αυγούστου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου ενέκρινε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μυκόνου στον  άξονα προτεραιότητας 12 – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής  – Νότιο Αιγαίο του Ε.Π. Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου».

19 Μαρτίου 2014 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της εταιρείας με την επωνυμία MULTI IKE, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την οποία μεταξύ άλλων, ο Δήμος Μυκόνου ανέθεσε στην ανάδοχο την τεχνική υποστήριξη για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου» που θα περιελάμβανε (α) την ωρίμανση πρότασης προς υποβολή για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (β) στάδιο ωρίμανσης φακέλων υποβολής .

Η ανάδοχος εταιρεία απέστειλε στο Δήμο Μυκόνου δελτία καταγραφής πεπραγμένων σχετικά με το έργο «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Μυκόνου» 

           (α) στις 01/05/2014, 

           (β) στις 01/06/2014 

           (γ) στις 01/09/2014 

και βεβαιώνει ότι , σε εκτέλεση της σύμβασης και σχετικά με το έργο της κατασκευής του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου προέβη: (α) στον έλεγχο της συμβατότητας των υφισταμένων προμελετών, (β) σε διορθώσεις των αρχιτεκτονικών προμελετών, τις οποίες και παρέδωσε διορθωμένες και συμβατές προς τις διατάξεις περί «ΠροϋποθέσειςΊδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής».

Έκτοτε, στα πλαίσια συνέχισης των εργασιών για την υλοποίηση του έργου η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμουδια των αρμοδίων υπαλλήλων της, προέβη στις αναγκαίες ενέργειες θεωρήσεων και εγκρίσεων των σχεδίων. Συγκεκριμένα:

25 Σεπτεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου ενέκρινε την τεχνική μελέτη κατασκευής του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Μυκόνου στη θέση Αργύραινα.

7 Οκτωβρίου 2015 εκδόθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολεοδομία) του Δήμου Μυκόνου η άδεια δόμησης.

18 Ιανουαρίου 2016 ο Δήμος Μυκόνου προτείνει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, λόγω της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών του Δήμου.

05 Απριλίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου ομόφωνα αποφάσισε τη Διαβαθμιδική Σύμβαση σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μυκόνου, λόγω υποστελέχωσης, εκχώρησε την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του έργου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ ο Δήμος ανέλαβε και εκπόνησε όλες τις τεχνικές και οικονομικές μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και έλαβε όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

07 Ιουνίου 2016 μετά από ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Μυκόνου εντάθηκε το έργο στο ΕΣΠΑ με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου.

10 Νοεμβρίου 2017 είναι έτοιμο προς Δημοπράτηση το έργο για την κατασκευή του Πρώτου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την έγκριση διακήρυξης καθώς και της κατάρτισης των όρων από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

7 Δεκεμβρίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο της Μυκόνου ενέκρινε την επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

28 Ιουλίου 2018 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκήρυξε την κατασκευή του έργου.

14 Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  το πρακτικό δημοπρασίας και κατακυρώθηκε σε οριστικό ανάδοχο.

22 Ιανουαρίου 2019 εγκρίθηκε η σύναψη της σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

Το έργο με τίτλο ”Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου” θα κατασκευαστεί προσεχώς και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1.275.000 €. 

Πιο ειδικά το έργο αποτελείται από μια αίθουσα απασχόλησης βρεφών, δυο αίθουσες ύπνου βρεφών, δυο αίθουσες απασχόλησης νηπίων, μια αίθουσα ύπνου νηπίων, μια τραπεζαρία, μια κουζίνα, δωμάτιο μόνωσης, χώρο αναμονής, χώρο αλλαγών για τα βρέφη και χώρο παρασκευής γάλακτος. Επίσης, διαθέτει γραφεία προσωπικού και διεύθυνσης. Το κτίριο περιλαμβάνει αποθήκες, WC προσωπικού, νηπίων και ΑμεΑ, όπως και άλλους απαραίτητους υποστηρικτικούς – βοηθητικούς χώρους. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, στη προσβασιμότητα, στους χώρους στάθμευσης, στον αύλειο χώρο και την περίφραξη αυτού. Το σύνολο του βρεφονηπιακού σταθμού (κτίριο και αύλειος χώρος) θα είναι πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του. Για την υλοποίησή του εκπονήθηκε Μελέτη Προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

Η δυναμικότητα του είναι για 60 βρέφη και νήπια (18 βρέφη και 42 νήπια) καλύπτοντας ένα εύρος ηλικιών από 2 μηνών έως 4,5 ετών. Το κτίριο θα καλύπτει συνολική επιφάνεια 400 m2 σε οικόπεδο επιφάνειας 4.003,0 m2, ιδιοκτησίας του Δήμου Μυκόνου, στην περιοχή Αργύραινα.

Η Δημοτική Αρχή Μυκόνου ευχαριστεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για τη χρηματοδότηση του έργου καθώς και για όλη τη συνεργασία.

Αξίζει να σημειωθεί πως υλοποιείται ένα σημαντικό έργο για τους Μυκονιάτες γονείς.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς έπειτα από πολυετείς, επίπονες και επίμονες προσπάθειες, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Ένα έργο που βρισκόταν σε διαδικασίες προμελέτης και διορθώσεων από το 2010, μια απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας μας, καταφέραμε να το υλοποιήσουμε εν μέσω οικονομικής κρίσης και αντιπαλεύοντας με μεγαλύτερη ακόμα γραφειοκρατία.

Ο πρώτος βρεφονηπιακός σταθμός Μυκόνου σε λίγους μήνες δε θα αποτελεί πλέον απλά μια μακέτα!

Οι εργαζόμενες μητέρες της Μυκόνου θα δουν το πάγιο και διαχρονικό αίτημά τους να γίνεται πραγματικότητα, καθώς πλέον ξεκινούν με γοργό ρυθμό οι εργασίες ανέγερσης του σταθμού.

Η μάχη με τη γραφειοκρατία και την υποστελέχωση συνεχίζεται, αλλά εμείς δεν πτοούμαστε!

Κάθε φορά που καταφέρνουμε το «ακατόρθωτο» παίρνουμε δύναμη για τη συνέχεια.

Ευχαριστώ θερμά όσες και όσους εργάστηκαν διαχρονικά για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, ιδίως όμως τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκο, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο στηρίζοντας τη συνεργασία μας για την ολοκλήρωση του βρεφονηπιακού σταθμού Μυκόνου.

Συνεχίζουμε ακάθεκτοι και προσηλωμένοι στο τρίπτυχο Παιδεία-Αθλητισμός-Πολιτισμός, επενδύοντας στη νέα γενιά Μυκονιατών, με σεβασμό στις ανάγκες της κοινωνίας μας.»

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.