ΤΟΠΙΚΑ

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη έρχεται στην Μύκονο

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη έρχεται στην Μύκονο

Ένας σημαντικός θεσμός, αυτός του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, συζητείται σε πολλά νησιά και τέθηκε επί τάπητος και στον Δήμο Μυκόνου, ο οποίος δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή του προσώπου.

Τα υποψήφια πρόσωπα, όταν βρεθούν, θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να επιλεγεί το κατάλληλο πρόσωπο. Παρόλα αυτά, επειδή ο θεσμός είναι σημαντικός, χρειάζεται ισχυρή πλειοψηφία και συγκεκριμένα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι που προσφάτως δεν επετεύχθη στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και έτσι η επιλογή του προσώπου, πήρε παράταση για μελλοντικό Συμβούλιο.

Χ. Βερώνης: “Είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, διότι προλαμβάνει και διαμεσολαβεί”

Η “Κοινή Γνώμη” επικοινώνησε με τον δήμαρχο Μυκόνου, Χρήστο Βερώνη, ο οποίος και αναφέρθηκε στον σημαντικό αυτό θεσμό, τονίζοντας ότι, “ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, διότι προλαμβάνει και διαμεσολαβεί μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου και εντοπίζει έγκαιρα φαινόμενα κακοδιοίκησης, ούτως ώστε να διασφαλίσει την αμεροληψία των Δημοτικών Αρχών και να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης. Θεωρούμε το θεσμό σοβαρό, γιατί έτσι όπως είναι οργανωμένοι οι Δήμοι και με το προσωπικό που λείπει, στα φαινόμενα που παρουσιάζονται καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, ο Συμπαραστάτης του Δημότη, θα δράσει θετικά και θα φροντίσουμε ώστε το άτομο που θα προτείνουμε να είναι ευρύτερης αποδοχής.”

“Το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι ευρύτερης και κοινής αποδοχής”

Όσο για την απαραίτητη συναίνεση που απαιτείται από την αντιπολίτευση και για το φαινόμενο μη επιλογής, που συνέβη στη Νάξο, ανέφερε, ότι, “το πρόσωπο που θα μπει στην ψηφοφορία για να επιλεγεί πρέπει να πάρει την ψήφο από τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς από τα άτομα που θα υποβάλουν αίτηση θα προκρίνουμε ένα άτομο και θεωρώ χωρίς να είμαι απολύτως σίγουρος, ότι υπάρχουν τέτοια, ώστε το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι ευρύτερης και κοινής αποδοχής, ώστε να μη συμβεί το φαινόμενο μη εκλογής και να εκλέξουμε Συμπαραστάτη του Δημότη από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να αποφύγουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να κινηθούμε σε τέτοια επίπεδα διαφωνίας για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, θα κινηθούμε σε ένα επίπεδο σωστό και ανώτερο προκειμένου να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα, διότι αυτό θα έχει και καλύτερο αποτέλεσμα στη συνέχεια, για να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ο Δήμος και να εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη ευκολία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.”

Κριτήρια επιλογής – Θεσμικός ρόλος

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Ειδικότερα, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το καταγγελθέν πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, την ίδια στιγμή, εγκαθιδρύεται μία μορφή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου. Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιον του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη. Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να επιλεγεί για τη θέση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης υποχρεούται να διαμένει μόνιμα στη Μύκονο έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους Δημότες, τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για να ασκεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά του.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει στοιχεία σπουδών, στοιχεία εμπειρίας, και ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)).

Κωλύματα, ασυμβίβαστα και διαδικασία επιλογής

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90). Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η μυστική ψηφοφορία επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται σε ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη για τον σκοπό της επιλογής του συμπαραστάτη, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία “Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ” της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)”. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά και ώρες από 9:00π.μ έως 12:00, από το γραφείο Διοικητικού του Δήμου Μυκόνου Αρμόδιος κ. Κουφοπαντελή Ξανθίππη. Τηλέφωνο 2289360124

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.