ΤΟΠΙΚΑ

Ο λόγος στο λαό της Μυκόνου να αποφασίσει για την ξενοδοχειακή μονάδα

Ο λόγος στο λαό της Μυκόνου να αποφασίσει για την ξενοδοχειακή μονάδα
Με απόλυτη σοβαρότητα η πλειοψηφία γνωμοδότησε αρνητικά και στέλνει σε διαβούλευση θέμα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.Ποιοί δήλωσαν παρων

Ολοκληρώθηκε το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου αναφορικά με τον κρίσιμο ζήτημα της γνωμοδότησης για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στο νησί.Τόσο ο Δήμαρχος Κωνσνταντίνος Κουκάς όσο και η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων παραπέμπουν το θέμα σε δημόσια διαβούλευση, δηλαδή στους πολίτες να αποφασίσουν για το τι πρέπει να συμβεί, συναισθανόμενοι την σοβαρότητα του θέματος και αφουγκραζόμενοι την λαϊκή βούληση όπως θα πρέπει να κάνει κάθε σοβαρός πολιτικός που σέβεται τους πολίτες.

Παρόντες δήλωσαν οι κ.κ. Χ. Βερώνης, Α. Βαμβακούρης, Ε. Γρυπάρη, Α. Αγορογιάννης και Φ.
Βιγλιάρης που διαφοροποίησαν την στάση τους από τους υπόλοιπους.

Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 12:00 ́ μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την από 18/09/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Ρουσουνέλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, λόγω προθεσμιών και της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 22/09/2019.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα και τα είκοσι δύο (22) μέλη, ως κάτωθι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ
3. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
7. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
8. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
9. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ»
11. ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
15. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
17. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ»
19. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 20. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
21. ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
22. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (δικαιολ.απών)
2. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (δικαιολ.απών)
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (δικαιολ.απών)
4. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (δικαιολ.απούσα)
5. ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικαιολ.απών)
Επίσης παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Μεράς κος Π. Σταυρακόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μυκονίων κος Γ. Κουσαθανάς, τα μέλη της Κοινότητας Άνω Μεράς κ.κ. Ε. Ζουγανέλη και Δ. Βουλγαράκη, η Νομική Σύμβουλος του Δήμου Μυκόνου κα Μάρθα Φρούντζου, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας κος Μιχαήλ Τσιμπλάκης και ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κος Αλέξανδρος Ιωακείμ.
Παρόντες εκπρόσωποι και μέλος των επενδυτών του έργου για την «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» στη θέση Καραπέτης Μυκόνου, καθώς και η Πρόεδρος του Σωματείου των Ξενοδόχων Μυκόνου κα Μαρία Κουσαθανά αλλά και πολίτες του νησιού.
2
Ο Πρόεδρος διαπιστώνοντας την νόμιμη απαρτία έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κουκά ο οποίος ενημέρωσε ότι η σημερινή συνεδρίαση ήταν επείγουσα και έκτακτη γιατι ειδοποιηθήκαμε ότι την επομένη στις 22/09/2019 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» στη θέση Καραπέτης Μυκόνου, θέμα σοβαρό για την επενδυτική εξέλιξη του νησιού μας και θα ήταν καλό να γνωμοδοτήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου για θέμα που αφορά τον τόπο μας.
Μετά τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ψηφίσουν για το έκτακτο της συνεδρίασης. Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω,
Αποφασίζει ομόφωνα,
Εγκρίνει το έκτακτο της σημερινής συνεδρίασης για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ τα κάτωθι έγγραφα- γνωμοδοτήσεις:
Το υπ’ αριθ. 1974/02-09-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα διατύπωση γνώμης που αφορά τη Στρατηγική Μελέτη για την Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» στη θέση Καραπέτης Μυκόνου.
Το με αριθ.πρωτ.107707/2013/120890/2215/09-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα διατύπωση άποψης για τη Στρατηγική Μελέτη για την Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» στη θέση Καραπέτης Μυκόνου.
Το υπ’ αριθ. 6581/2080/03-09-2019 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Το υπ’ αριθ. 71584/792/11-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 2

Ενέργειας

Το υπ’ αριθ. 109738/1513/10-09-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- Γενική
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου.
Το υπ’ αριθ. 2542/204989/06-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Το υπ’ αριθ. 15722/27-08-2019 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε εκπρόσωπος των επενδυτών του αναφερόμενου έργου στη θέση Καραπέτης Μυκόνου όπου έκανε ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες πραγματοποίησης του έργου αλλά και παρουσίαση του έργου.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους και στους πολίτες που ήταν παρόντες προκειμένου να θέσουν τις ερωτήσεις τους επί του θέματος.
Έγινε διαλογική συζήτηση μεταξύ δημοτικών συμβούλων, πολιτών, εκπροσώπων και επενδυτών του έργου και κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις από τον κ. Δήμαρχο, τον κ. Μ. Ατζαμόγλου ο οποίος μέσω τηλεδιάσκεψης ανέγνωσε τις από 20/09/2019 έγγραφες απόψεις του και τους λοιπούς δημοτικούς συμβούλους.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να γνωμοδοτήσουν σχετικά. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του ν. 3463/2006
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́/2018)
Τις διατάξεις της εγκυκλίου 93 αριθ. πρωτ.60173/23-08-2019 του ΥΠΕΣ
Τα όσα ειπώθηκαν και καταγραφήκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ.
Αποφασίζει ομόφωνα,
Α. Γνωμοδοτεί αρνητικά για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» στη θέση Καραπέτης Μυκόνου, έως ότου μετά από διαβούλευση αποφασιστεί το μοντέλο ανάπτυξης σε σχέση με τις στρατηγικές επενδύσεις στο νησί της Μυκόνου.
Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.
Παρόντες δήλωσαν οι κ.κ. Χ. Βερώνης, Α. Βαμβακούρης, Ε. Γρυπάρη, Α. Αγορογιάννης και Φ.
Βιγλιάρης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2019.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.