ΤΟΠΙΚΑ

Ο Δήμος Μυκόνου στερείται της δυνατότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Namos

Ο Δήμος Μυκόνου στερείται της δυνατότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Namos
Ο ΕΟΤ καλείται να πάρει την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Nammos

Δείτε την απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Μυκόνου για το Nammos.

“Στη Μύκονο, σήμερα την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., συνελθούσα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυκόνου, στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά την από αυθημερόν έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα τα πέντε (5) μέλη, ως κάτωθι:
Παρόντες:
1. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου, Πρόεδρος 2. Αλέξανδρος Κουκάς, Αντιπρόεδρος 3. Ιάκωβος Δακτυλίδης
4. Αντωνία Ανδρόνικου
5. Σταύρος Γρύμπλας
Απόντες:
1.Βασιλική Νάζου (αδικ. απ.)
2. Μαρία Κουσαθανά (αδικ.απ)
Παρούσα στη σημερινή συνεδρίαση η δικηγόρος του Δήμου κα Μάρθα Φρούντζου, η υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Γραφείο Αδειών ΚΥΕ κα Γιαννούλα Συριανού, καθώς και εκπρόσωπος της εταιρείας NAMMOS RESTAURANT BY THE SEA ATΞΕΕ κος Τζαννής Φραντζέσκος και ο δικηγόρος του κος Δημήτριος Κορωνάκης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία, ενημέρωσε τα μέλη ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα δυνάμει του υπ’ αριθ. 55489/2206/18- 05-2023 εγγράφου σε ορθή επανάληψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και των εκεί συνημμένων του με το οποίο γνωστοποιείται στο Δήμο και η υπ’ αριθ. 59/04-05-2023 απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και καλείται η Υπηρεσία εντός αποκλειστικής και καταληκτικής ημερομηνίας που εκπνέει εντός της σήμερον, να αποφασίσει περί της αναστολής άδειας λειτουργίας του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων «NAMMOS VILLAGE
Σελίδα 1 από 3

PROPERTY MANAGEMENT A.E.», «NAMMOS WORLD IKE» «MYCRE INVESTMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «NAMMOS RESTAURANT BY THW SEA A.E.» στην περιοχή Ψαρρού νήσου Μυκόνου, κατ’ εφαρμογή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 271 Α του ν. 5037/2023, όπως ισχύει.
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με το έκτακτο της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος,
Αποφασίζει ομόφωνα,
Εγκρίνει το έκτακτο της σημερινής συνεδρίασης για τους λόγους που ανέφερε ο
Πρόεδρος.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το υπ’ αριθ. 55489/2206/18-05-2023 έγγραφο σε ορθή επανάληψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα «Επιβολή κύρωσης Αναστολής άδειας λειτουργίας», καθώς και των εκεί συνημμένων, με το οποίο γνωστοποιείται στο Δήμο η υπ’ αριθ. 59/04-05-2023 απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και καλείται η Υπηρεσία εντός αποκλειστικής και καταληκτικής ημερομηνίας που εκπνέει εντός της σήμερον, να αποφασίσει περί της αναστολής άδειας λειτουργίας του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων «NAMMOS VILLAGE PROPERTY MANAGEMENT A.E.», «NAMMOS WORLD IKE» «MYCRE INVESTMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «NAMMOS RESTAURANT BY THW SEA A.E.» στην περιοχή Ψαρρού» νήσου Μυκόνου, κατ’ εφαρμογή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 271 Α του ν. 5037/2023, όπως ισχύει.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην υπάλληλο του Δήμου κα Γιαννούλα Συριανού, η οποία ανέφερε τα εξής:
«Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο στο φάκελο που διατηρεί η υπηρεσία, εκδόθηκε από το Δήμο Μυκόνου η υπ’ αριθ. 52/2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με αντικείμενο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, με κάτοχο την εταιρεία με την επωνυμία «NAMMOS RESTAURANT BY THE SEA A.E.» με ΑΦΜ: 099559331.
Στις 18/05/2023 και μέσω της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υποβολής Γνωστοποίησης καταστημάτων υγειονομικού Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε η υπ’ αριθ. 1297093 Γνωστοποίηση ακύρωσης με την οποία γνωστοποιήθηκε η ακύρωση της υπ’ αριθ. 52/2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (αρ.πρωτ. 6868/121-08-2015), διότι στης 28/05/2021 είχε υποβληθεί η υπ’ αριθ. 1201840 /28-05-2021 γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος από την εταιρεία NAMMOS WORLD IKE με ΑΦΜ: 801333617 που αφορούσε στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο
Σελίδα 2 από 3

5 παρ. 10 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 16228/18-05-2017 προβλέπεται ότι σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του καταστήματος ή σε περίπτωση παύσης κάποιας από τις δραστηριότητες που δηλώθηκαν στη γνωστοποίηση ο ενδιαφερόμενος προβαίνει είτε σε δήλωση παύσης της λειτουργίας είτε σε μεταβολή της γνωστοποίησης αντίστοιχα. Συνεπώς η διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 52/2015 άδεια λειτουργίας του Δήμου κατέστη οριστική με την ανάρτηση της υπ’ αριθ. 1297093 Γνωστοποίηση ακύρωσης».
Το Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί στα πρόχειρα πρακτικά, ενημερώθηκε από την αρμόδια δημοτική υπάλληλο ως ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις :
1. Του Νόμου 3463/2006.
2. Το άρθρο 73 του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Της υπ’ αριθμού 364/2022 απόφαση Δημάρχου Περί Ορισμού
Αντιδημάρχων.
4. Το υπ’ αριθ. 55489/2206/18-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
5. Την υπ’ αριθ. 59/04-05-2023 απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.10 της Κ.Υ.Α. με αριθ. 16228 (ΦΕΚ
1723/Β ́/2017).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,
Α. Ότι ο Δήμος Μυκόνου στερείται της δυνατότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 271 Α του ν. 5037/2023, διότι η άδεια υπ’ αριθ. 52/2015 (6868/121-08-2015) έχει ακυρωθεί και έπαυσε οριστικά και αμετάκλητα η ισχύς της.
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2023.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ
Ακριβές αντίγραφο Μύκονος, 19/05/2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.