ΤΟΠΙΚΑ

Ο Δήμος Μυκόνου ανακατασκευάζει το γηπεδάκι στην Λάκκα

Ο Δήμος Μυκόνου ανακατασκευάζει το γηπεδάκι στην Λάκκα
Δείτε την σχετική σύμβαση για την αναμόρφωση του χώρου

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presense, μετά την από 09/04/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν τα έξι (6) μέλη:
Παρόντες:
1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος
3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, αναπλ. μέλος
Απόντες: (ουδείς)
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ, την Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην εκτέλεση του έργου «Επισκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης περιοχής «Λάκκας» Χώρας Μυκόνου», η οποία έχει, ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣH ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη Σύρο σήμερα, …../…../2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) , που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο Γεώργιο και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100 Σύρος),
 Δήμος Μυκόνου , που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Κουκά Κωνσταντίνο και εδρεύει στην Μύκονο,
1

συνάπτουν σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας που αφορά στην εκτέλεση του έργου
«Επισκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης περιοχής «Λάκκας» Χώρας Μυκόνου», ως ακολούθως :
 ΑΡΘΡΟ 1
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα :
i. Τις διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις Διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής Συνεργασίας» του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
ii. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
iii. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018), “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ. Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”.
iv. Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων Έργων». Το Ν.1418/1984 περί ”Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων”, το Π.Δ.171/87 και το Π.Δ.7/2013, όσον αφορά τις διατάξεις τους που δεν καταργήθηκαν από τον Ν.4412/2016 (σχετ. Εγκύκλιος 18/19.10.2016, αριθ. πρωτ. ΔΝΣα ́/οικ68559/19.10.16, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων).
v. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
vi. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010) περί “Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
vii. Τον Ν. 4270/2014 “Δημόσιο Λογιστικό”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
viii. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.”
ix. Την με Α.Π. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί “Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ…. κλπ”, όπως ισχύει.
x. Την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί “Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των ΣΑ του ΠΔΕ και ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού ΠΔΕ”
xi. Την με αριθμ. 41197/24-04-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης της ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ του ΠΔΕ 2020.
xii. Την με Α.Π οικ. 15327/2111/18-12-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, περί ορισμού Υπολόγου Διαχειριστή Πράξης ενταγμένης στη ΣΑΕΠ 567 του ΠΔΕ με κωδικό 2017ΕΠ56700002 και τίτλο ”Συντηρήσεις – επισκευές χώρων αθλοπαιδιών & αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων”.
xiii. Την με αριθμ. 174/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, περί έγκρισης Σύναψης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΙ9Ο7ΛΞ-ΞΤ3)
xiv. Την με αριθμ. ………/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, περί έγκρισης Σύναψης της (ΑΔΑ: …………………)
xv. Το με Α.Π. 50001/184/05-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου.
συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :
2


ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΧΩΡΟΣ
Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αρμοδιότητας για την υλοποίηση των εργασιών Επισκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης περιοχής «Λάκκας» Χώρας Μυκόνου του Δήμου Μυκόνου.
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο είναι:
➢ Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις κατακερματισμένων δαπέδων ➢ Κατασκευή νέων αθλητικών δαπέδων
➢ Επίστρωση αγωνιστικού χώρου με ελαστικό τάπητα
➢ Τοποθέτηση στυλοβατών και πινάκων καλαθοσφαίρισης ➢ Τοποθέτηση συγκροτήματος πετοσφαίρισης
➢ Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού
➢ Ενίσχυση πρασίνου – φυτεύσεις
Ο Δήμος Μυκόνου εκχωρεί την προαναφερθείσα αρμοδιότητα, την οποία έχει βάσει των διατάξεων του Ν.3463/2006.
Αναλυτικότερα εκχωρούνται από τον Δήμο Μυκόνου και αναλαμβάνονται από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου οι αρμοδιότητες: Εργοδότη για την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου, Φορέα Κατασκευής του Εργου, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, και επίσης την αρμοδιότητα χρηματοδότησης του έργου. Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από όργανα και υπηρεσίες της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, σύμφωνα με την οργανωτική της δομή, ιεραρχία και στελέχωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών που την απαρτίζουν, όπως αυτές προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης της Περιφέρειας. Οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την εκπόνηση της μελέτης, την κατάθεση των στοιχείων για αδειοδότηση, την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης, την υλοποίηση ως Διευθύνουσα Υπηρεσία & Προϊσταμένη Αρχή, την παράδοση σε λειτουργία στον Δήμο Μυκόνου, επίσης την παρακολούθηση και διακίνηση των χρηματορροών και εκτέλεση των πληρωμών.
Η αρμοδιότητα συντήρησης και διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην θέση Λάκκα δεν εκχωρείται και παραμένει στον Δήμο Μυκόνου.
Σκοπός είναι η επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Λάκκα της Χώρας Μυκόνου.
Το περιεχόμενο της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας περιλαμβάνει αποκλειστικά το αντικείμενο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Ο χώρος του αντικειμένου της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας είναι η περιοχή Λάκκα της Χώρας στην Μύκονο.
 ΑΡΘΡΟ 3
ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια δεκατεσσάρων μηνών 14.
Οι τμηματικές προθεσμίες του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έχουν ως εξής :  στάδιο εκπόνησης μελέτης και αδειοδοτήσεων δύο (2) μήνες,
 στάδιο δημοπράτησης ένα (1) μήνα,
 στάδιο υπογραφής σύμβασης ένα (3) μήνες,
 στάδιο κατασκευής του έργου έξι (6) μήνες, 3

 στάδιο οικονομικής εκκαθάρισης και διοικητικής παραλαβής για χρήση δύο (2) μήνες.
Η οικονομική εκκαθάριση, η διοικητική παραλαβή αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου (και η ακόλουθη σύνταξη και εξόφληση του τελικού λογαριασμού) δύναται να διενεργηθούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία από τις αρμόδιες επιτροπές.
Όλες οι λοιπές εκχωρηθείσες αρμοδιότητες μετά την λήξη της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας επανέρχονται στον Αντιπάρου.
Η ολοκλήρωση της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας σε καμιά περίπτωση δεν επιδρά στα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφή με τον ανάδοχο κατασκευής του έργου.
Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες που προαναφέρθηκαν ορίζονται ως ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν για χρονικό διάστημα με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον ευρίσκεται εντός των ορίων της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης. Για τροποποιήσεις μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος ή παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης πρέπει να ληφθεί έγκριση από τα όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν την σύναψη της παρούσας Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
 ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι Φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει :
 Να χρηματοδοτήσει τις εργασίες επισκευής / συντήρησης προκειμένου να καταστεί το έργο λειτουργικό, μέχρι το ποσό των 110.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Την μέριμνα για την λήψη αδειοδοτήσεων με την κατάθεση των σχετικών στοιχείων
 Τη σύνταξη της μελέτης και την κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης.
 Την δημοπράτηση, την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο κατασκευής του έργου, την επίβλεψη της κατασκευής του έργου.
 Να παρακολουθεί τις πληρωμές του έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. 2. Ο Δήμος Μυκόνου αναλαμβάνει :
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο στην υλοποίηση του έργου.
 Να παρέχει έγκαιρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την αναγκαία πληροφόρηση για
θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.
 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
 Να συμμετέχει με ένα εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.
 Να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην διαδικασία διοικητικής παραλαβής για χρήση ως φορέας, που μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, θα αναλάβει την χρήση του έργου
ΑΡΘΡΟ 5
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Μυκόνου
 Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
4

 Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος
 Ο Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (άρθρο 6 του
παρόντος).
 Τα θέματα ρητρών ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος
 Η διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών αποτελεί αντικείμενο της Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος.
 Ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής που θα αναθέσει η «Προϊσταμένη Αρχή» ορίζονται στις διατάξεις των Ν.4412/2016, Ν.3669/2008 (για όσες διατάξεις παραμένουν εν ισχύει μετά την δημοσίευση του Ν.4412/2016), και των ειδικών Π.Δ., Εγκυκλίων, Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή αυτών των νόμων.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00€, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του έργου μέχρι του ποσού αυτού.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΣΑΕΠ 567, με κωδικό 2017ΕΠ56700002 & τίτλο έργου ‘’Συντηρήσεις – Επισκευές Χώρων Αθλοπαιδιών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων’’.
Το σύνολο της δαπάνης είναι επενδυτική δαπάνη, λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι Συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και έχοντας υπόψη την διάταξη του άρθρου 99 παρ. στ’, του Ν.3852/2010, αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή που θα ασκεί καθήκοντα οργάνου παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι οποίοι θα οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι:
— Δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) — Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Μυκόνου
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως θα προβλέπεται στην απόφαση Ορισμού Εκπρόσωπων της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης ορίζεται με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων.
Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος και εισηγείται για τις τροποποιήσεις της σύμβασης. Η Επιτροπή βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης κατά την λήξη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
5

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Διαβαθμιδικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της Διαβαθμιδικής Σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η εισήγηση της παράτασης υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση, καθώς και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Οι λοιπές λεπτομέρειες, που ενδεχομένως απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
 ΑΡΘΡΟ 8 ΡΗΤΡΕΣ
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς ενός μέρους, έχει ο Αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
 ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των Συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 7. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, άλλως αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης, ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Σύρου, Ν. Κυκλάδων.
 ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την Τροποποίηση ή Παράταση της παρούσας Σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών κατόπιν Εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από δύο (2) πήρε έκαστος των Συμβαλλόμενων Μερών.
6

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ο Περιφερειάρχης
Χατζημάρκος Γεώργιος
Για τον Δήμο Μυκόνου Ο Δήμαρχος
Κουκάς Κωνσταντίνος
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197Α) (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019).
2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́/2018), όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019
4. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ
«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού».
5. Την με αριθ. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 20651/2021 – ΦΕΚ 1308/Β/3-4-2021
6. Την υπ’ αριθ. 174/2021 απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,
Α.
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο Μυκόνου, για την υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης.
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2021.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
7
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.