ΤΟΠΙΚΑ

Η πανδημία φέρνει προσλήψεις προσωπικού στη Μύκονο

Η πανδημία φέρνει προσλήψεις προσωπικού στη Μύκονο
Ο ΠΑΚΟ Γ Αξιώτης δημοσιεύει προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού για τέσσερις μήνες.Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της

οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα
δώδεκα μηνών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257(ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 64) «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.
9. Την υπ ́ αριθ. 20/2020 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ (ΑΔΑ: 6ΜΛΙΟΚΠ6-0Ν7 ) «Περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στον Οργανισμό Π.Α.Κ.Ο. «Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ»
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ (516/Β/20-2-2019)
11. Την προκήρυξη των έξι (6) θέσεων ΥΕ Καθαριότητας.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΝ Ε Ι
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) υπαλλήλων στον Παιδικό Σταθμό Άνω Μεράς , δύο (2) στον Παιδικό Σταθμό Ομβροδέκτη και δύο (2) στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, συνόλου έξι (6) ατόμων χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της βεβαίωσης ανάληψης της υπηρεσίας μέχρι και τις 13/09/2020 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Οργανισμού « Γεώργιος Αξιώτης», με στόχο την προστασία του προσωπικού, των συνεργατών και κυρίως των παιδιών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα ως εξής:
ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
ΔΥΟ(2)
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
ΔΥΟ(2)
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΗ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
ΔΥΟ(2
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ
ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως .
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν.
β) δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες ( άρθρο 6).
4. Αποδεικτικά για τον χρόνο ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ιδίου και του γονέα, ένσημα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία στον κλάδο καθαριότητας και πιστοποιητικό αναπηρίας του/της συζύγου ή του τέκνου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο της υπηρεσίας μας που βρίσκεται στην περιοχή, Αργύραινα Μυκόνου, υπόψη κ. Τάσση Κω/νας (τηλ. επικοινωνίας: 22890 28636) .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (6) ημέρες (ημερολογιακές), από 04.06.2020 δηλαδή καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 9 Ιουνίου στις 15.00.
Διαδικασία επιλογής
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1.Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, εμπειρία, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ́ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμόςτέκνων 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. μονάδες 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η ́ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3 μονάδες 120
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 μονάδες 30 60 110
5. ΓΟΝΕΑΣ Η ́ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. μονάδες 50 100 150 200 250 ….
6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)
ποσοστό αναπηρίας
Μονάδες
50% 60% 67% 70% 100 120 134 140

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου, στο Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ..

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.