ΤΟΠΙΚΑ

Για τους Μυκονιάτες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Για τους Μυκονιάτες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για τους κατοίκους της Μυκόνου από τις αποφάσεις που δίνουν ανάσα.

Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:30 ́ μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 14/12/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) μέλη, ως κάτωθι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Π.Κουκάς
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
7. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
10. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
11. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 12. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
13. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
14. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
15. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»
16. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ (αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 9ου θέματος)
17. ΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 9ου θέματος)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 18. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
19. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικαιολ.απών)
2. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικαιολ.απών)
3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (δικαιολ.απών)
4. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (δικαιολογ.απών)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (δικαιολ.απών)
6. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (δικαιολογ.απών)
7. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (δικαιολ.απών)
8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικαιολογ. απών)
Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κο Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 12466/17-12-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου σχετικά με τα δημοτικά τέλη έτους 2019, καθώς και την υπ’ αριθ. 152/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή εισηγείται προς το Δ.Σ. τα εξής:
 Την μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019 με ταυτόχρονη συνέχιση της απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για τις κατηγορίες που μνημονεύονται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στο σκεπτικό της παρούσας.
 Την μη αναπροσαρμογή των τελών νεκροταφείου για τους οικογενειακούς τάφους και για την πρώτη τριετία από την ημέρα ταφής για τους απλούς τάφους και πέραν της τριετίας για το έτος 2019 ως κάτωθι:
– επιπλέον τέλος απλού τάφου 10€/μήνα για τους έξι (6) πρώτους μήνες πέραν της τριετίας
– επιπλέον τέλος απλού τάφου 30€/μήνα μετά και το πέρας του ως άνω εξαμήνου
 Τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019 ως κάτωθι:
– για τους κοινόχρηστους χώρους επί των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης όπως περιγράφονται στην 81/2015 απόφαση Δ.Σ. Μυκόνου της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου, 17,50/τ.μ.
 Τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019 ως κάτωθι:
– για τους κοινόχρηστους χώρους επί των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης όπως περιγράφονται στην 81/2015 απόφαση Δ.Σ. Μυκόνου της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων, 50€/τ.μ., ως ισχύει.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου στο σκεπτικό της παρούσας.
Μετά από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και:
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́/2018)
2
2

 Τα όσα ειπώθηκαν και καταγραφήκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,
Α. Την μη αναπροσαρμογή για το έτος 2019 των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με συνέχιση της απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για τις ευπαθείς ομάδες όπως ισχύει για το έτος 2018.
Β. Την μη αναπροσαρμογή των τελών νεκροταφείου για το έτος 2019, τα οποία παραμένουν ως κάτωθι:
– οικογενειακός τάφος 280€ το χρόνο
– τάφος απλός 100€ το χρόνο
– ταφή 150€
– εκταφή 150€
με μόνη αλλαγή ότι πέραν της τριετίας έχουμε την κάτωθι αναπροσαρμογή:
– επιπλέον τέλος απλού τάφου 10€/μήνα για τους έξι πρώτους μήνες πέραν της τριετίας
– επιπλέον τέλος απλού τάφου 30€/μήνα μετά και το πέρας του ως άνω εξαμήνου
Γ. Την μη αναπροσαρμογή των τελών υπηρεσίας Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2019, τα οποία παραμένουν ως κάτωθι:
Βοοειδή 35€
Χοίροι 17€
Χοιρίδια 9€ Αιγοπρόβατα 5,50€
– – – –
Δ.
έτος 2019, για τους κοινόχρηστους χώρους επί των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης όπως περιγράφονται από την 81/2015 απόφαση του Δ.Σ. Μυκόνου της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων τα οποία παραμένουν στα 50€/τ.μ.
Ε. Την αναπροσαρμογή για τους κοινόχρηστους χώρους επί των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης όπως περιγράφονται από την 81/2015 απόφαση του Δ.Σ. Μυκόνου της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου τα οποία από 25€/τ.μ.
προσαρμόζονται στα 17,50€/τ.μ.
ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 225/2018.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.