ΤΟΠΙΚΑ

Σύμπραξη Δήμου Μυκόνου και Ε.Μ.Π. για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Σύμπραξη Δήμου Μυκόνου και Ε.Μ.Π. για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης προχωρά ο Δήμος Μυκόνου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την «Ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μυκόνου και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για το χωρικό σχεδιασμό».

Ο Δήμος Μυκόνου προσφεύγει στην επιστημονική και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθώς απαιτούνται ερευνητική διαδικασία και εξειδικευμένες γνώσεις για το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Το περιεχόμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ειδικότερα το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα αναλάβει την επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά στη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για το χωρικό σχεδιασμό.

Ο Δήμος Μυκόνου μέσω αυτής της συνεργασίας θα έχει τη δυνατότητα να υποστηριχθεί με ουσιαστικό τρόπο επιστημονικά ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αποτελεσματικά και εν τέλει να υλοποιήσει το απαραίτητο για την εύρυθμη, ισόρροπη και βιώσιμη χωρική ανάπτυξή του Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δια του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα έχει την δυνατότητα μέσω αυτής της συνεργασίας να προωθήσει και να διευρύνει την έρευνά του στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και να παραγάγει νέα γνώση στο αντικείμενο της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους που συγχρόνως παρουσιάζουν έντονη τουριστική ανάπτυξη και δέχονται ισχυρά ρεύματα επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών, με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να διερευνηθεί, να εξευρεθεί, να σχεδιασθεί και να αναπτυχθεί το κατάλληλο και επωφελέστερο σύστημα για το Δήμο Μυκόνου.

Στάδια εκτέλεσης του έργου

Το έργο που θα βασίζεται στην καινοτομία και θα προάγει την επιστήμη και την έρευνα, θα εκπονηθεί σε 3 φάσεις.

Στην 1η φάση θα πραγματοποιηθεί έρευνα, συλλογή, αποδελτίωση και αξιολόγηση χωρικών δεδομένων καθώς και των σχετικών υφιστάμενων μελετών για τη Μύκονο, με σκοπό την προκαταρκτική εκτίμηση των βασικών παραμέτρων για την προώθηση ενός σύγχρονου, ισόρροπου και καινοτόμου χωρικού σχεδιασμού. Στο τέλος αυτής της φάσης θα πρέπει να παραδοθεί τεχνική έκθεση βασικών αξόνων χωρικής οργάνωσης του Δήμου Μυκόνου.

Στη 2η φάση θα υπάρξει παρακολούθηση και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου κατά την διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με ιδιαίτερη έμφαση, σε αρχές της βιώσιμης και ισόρροπης χωρικής και παραγωγικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αποτελεσματικής προστασίας από φυσικές καταστροφές, της βιώσιμης κινητικότητας, και της επίτευξης μιας κατά το δυνατόν ανθεκτικής πόλης σε βάθος χρόνου.

Με την ολοκλήρωση της 2ης φάσης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα παραδώσει τρεις εξάμηνες τεχνικές εκθέσεις με τις βασικές κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Μυκόνου, με έμφαση σε θέματα θεσμικού πλαισίου, χρήσεων γης, και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Τέλος, στην 3η φάση του έργου θα γίνει ανάδειξη της πιλοτικής διάστασης της διαδικασίας και του περιεχομένου του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, για τον Δήμο Μυκόνου. Συντονισμός και Διενέργεια Επιστημονικής ημερίδας με γενικό αντικείμενο τις «νέες προκλήσεις χωρικού σχεδιασμού σε συνάρτηση με τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη της Μυκόνου» καθώς και τη «διερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών για τη χωρική διαχείριση των τουριστικών πόρων της Μυκόνου στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού».

Μετά το πέρας και αυτής της φάσης το ΕΜΠ θα πρέπει να παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο Δήμο Μυκόνου κατά τον προγραμματισμό, την οργάνωση και διεξαγωγή ενώ θα πρέπει να προχωρήσει και στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της επιστημονικής ημερίδας.

Διάρκεια και προϋπολογισμός

Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες, με ημερομηνία έναρξης που ορίζεται από την εντολή έναρξης εκπόνησης της 1ης φάσης του ερευνητικού προγράμματος που χορηγεί ο Δήμος Μυκόνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 186.000 ευρώ. Οι πόροι για την υλοποίηση της Σύμβασης Συνεργασίας προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024.

Η ολοκλήρωση της 1ης φάσης προβλέπεται εντός του 2022. Η ολοκλήρωση των 2 σταδίων της 2ης φάσης προβλέπονται εντός του έτους 2023 ενώ η ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου της 2ης φάσης, προβλέπεται εντός του 2024.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων

Ο Δήμος Μυκόνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου καθώς και τη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Παράλληλα οφείλει να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Υποχρεούται να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που θα διευκολύνει την εκπόνηση και πορεία του έργου και να συμβάλλει με παροχή δεδομένων και εφαρμογή των μεθόδων που θα αναπτυχθούν και αξιολογεί τις προτεινόμενες μεθοδολογίες και τους τρόπους εφαρμογής τους. Ενώ τέλος, έχει το πλήρες δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου μετά την υλοποίηση και οριστική παραλαβή του.

Από την πλευρά του, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναλαμβάνει με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό δυναμικό του την υλοποίηση του ερευνητικού έργου σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου Μυκόνου εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ορισθεί και δεσμεύεται να ενημερώνει τον Δήμο Μυκόνου για την πορεία και τα συμπεράσματα του έργου. Τέλος, υποχρεούται να προβαίνει σε διόρθωση κάθε ελαττώματος ή παράλειψης των παραδοτέων του έργου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Καθ’ όλη την καθαρή διάρκεια των φάσεων εκπόνησης του έργου θα πρέπει να υποστηρίζει επιστημονικά το Δήμο Μυκόνου κατά τις συναντήσεις του με τρίτους φορείς καθώς και με τους αναδόχους μελετητές του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

πηγη koinignomi.gr

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
Εγκαίνια της έκθεσης -εικαστικό αφιέρωμα 2018: " Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών. Από το μεσοπόλεμο έως το 1960."
2
O δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, για το 1ο Mykonos Art Festival που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο.
3
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου φωτογραφήθηκε μπροστά από το όνειρο της νεολαίας της Μυκόνου
4
Πρώτο στην κατάταξη στον παγκόσμιο αλλά και στον ελληνικό χάρτη το MykonosVoice με 18 χιλιάδες μ.ο μοναδικούς επισκέπτες κάθε μέρα
5
Εικαστικό αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου «Μαρία Ιγγλέση»
6
7
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.